Go long ol haf insaed long hem

Lesen 29: Mekem Tingting i Stap Daon

Lesen 29: Mekem Tingting i Stap Daon

!Jehova i laekem olgeta we oli gat tingting daon! ?Olsem wanem blong gat tingting daon?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

Mekem Tingting i Stap Daon

Lanem lesen long sam man long Baebol we oli mekem tingting blong olgeta i stap daon.