Go long ol haf insaed long hem

Lesen 15: Lesingud Long Ol Miting

Lesen 15: Lesingud Long Ol Miting

?From wanem yumi mas lesingud long ol miting blong yumi?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

?From Wanem Yu Mas Lesin Gud Long Ol Miting?

Joenem ol vas wetem ol pija. ?Olsem wanem yu save kam olsem Jisas blong save moa long saed blong God?