Go long ol haf insaed long hem

Lesen 12: Kaleb Mo Sofia i Visitim Betel

Lesen 12: Kaleb Mo Sofia i Visitim Betel

?Wanem sam gudfala samting we Kaleb mo Sofia i luk taem tufala i visitim Betel? ?Yu wantem luk wanem taem yu kam visitim Betel?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

Mifala i Go Long Betel

!Singsing we i tokbaot Betel, haos blong God!