Go long ol haf insaed long hem

Lesen 40: Jehova i Fogivim Man

Lesen 40: Jehova i Fogivim Man

Sipos yumi mekem wan rong samting, ?olsem wanem yumi save gohed blong stap fren blong Jehova?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

Posta: Jehova i Fogivim Man

Daonlodem mo printim posta ya blong tingbaot olsem wanem Jehova i fogivim ol man blong hem taem oli mekem ol mastik.

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

Jehova i Fogivim Man

Jehova i rere oltaem blong fogivim man.