Go long ol haf insaed long hem

Lesen 13: Jehova Bambae i Halpem Yu Blong Gat Strong Tingting

Lesen 13: Jehova Bambae i Halpem Yu Blong Gat Strong Tingting

?Samtaem yu harem se yu fraet blong tokbaot Jehova? ?Olsem wanem Jehova i save givhan long yu blong gat strong tingting?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

?Olsem Wanem Jehova i Save Halpem Yu Blong Gat Strong Tingting?

Jehova bambae i halpem yu blong gat strong tingting olsem smol gel Isrel ya.