Go long ol haf insaed long hem

Lesen 34: Halpem Ol Narafala

Lesen 34: Halpem Ol Narafala

?Olsem wanem yu save folem fasin blong Jisas taem hem i se: “Mi mi wantem”?

Yu Save Luk

KAM FREN BLONG JEHOVA, OL PLEPLEI

Halpem Ol Narafala

Yu save halpem ol brata mo sista we oli gat nid, olsem we Jisas i halpem man ya we i gat leprosi.