Go long ol haf insaed long hem

BAEBOL LESEN BLONG MI

Bebi Jisas

Halpem pikinini blong yu blong i kasemsave long taem ya we Jisas i bon long hem.