Go long ol haf insaed long hem

?WANEM SAMTING WE BAEBOL I TIJIM?

?Wanem Trutok Long Saed Blong God?​—Haf 2

Stadi ya i kamaot long japta 1 blong buk ya ?Wanem Samting we Baebol i Rili Tijim?

Faenemaot from wanem i impoten blong save mo yusum prapa nem blong God. Printim PDF mo ansarem ol kwestin.