Go long ol haf insaed long hem

?WANEM SAMTING WE BAEBOL I TIJIM?

?Wanem Trutok Long saed Blong God? (Haf 1)

Stadi ya i kamaot long japta 1 blong buk ya ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim?

Haf ya bambae i halpem yu blong kasemsave filing blong God long ol trabol we yumi stap fesem.