Go long ol haf insaed long hem

?BAEBOL I TIJIM WANEM? (ROD BLONG STADI)

Tingting Blong God Long Saed Blong Laef (Haf 1)

Stadi ya i kamaot long japta 13 blong buk ya ?Baebol i Tijim Wanem?

?From wanem yumi mas gat respek long presen ya laef? ?Olsem wanem blong soemaot se yumi gat respek long laef blong yumi wan mo laef blong ol narafala?