Go long ol haf insaed long hem

?WANEM SAMTING WE BAEBOL I TIJIM?

Baebol​—Wan Buk We God i Givim (Haf 2)

Stadi ya i kamaot long japta 2 blong buk ya ?Wanem Samting we Baebol i Rili Tijim?

Faenemaot from wanem Baebol i save givhan long yu mo yu save trastem. Printim PDF mo ansarem ol kwestin.