Go long ol haf insaed long hem

?WANEM SAMTING WE BAEBOL I TIJIM?

Baebol​—Wan Buk We God i Givim (Haf 1)

Stadi ya i kamaot long japta 2 blong buk ya ?Wanem Samting we Baebol i Rili Tijim?.

Faenemaot from wanem Baebol i wan spesel presen we i kam long God. Printim PDF mo ansarem ol kwestin.