Go long ol haf insaed long hem

?WANEM SAMTING WE BAEBOL I RILI TIJIM? (ROD BLONG STADI)

Baptaes Mo Fasin Fren Blong Yu Wetem God (Haf 2)

Stadi ya i kamaot long japta 18 blong buk ya ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim?

Traem luk wanem we Baebol i talem long saed blong ol samting we wan Kristin i mas mekem bifo we hem i baptaes.