Go long ol haf insaed long hem

Program Blong Ridim Baebol

Program Blong Ridim Baebol

Baebol i gat ol nambawan waestok we oli save givhan long laef blong yumi. Sipos oltaem yu ridim Baebol, yu tingting dip long hem, mo yu folem wanem we yu lanem, “bambae ol wok blong yu i gat frut.” (Josua 1:8; Ol Sam 1:1-3) Mo tu, bambae yu savegud God mo Jisas, nao save ya bambae i sevem laef blong yu.—Jon 17:3.

?Bambae yu stat blong ridim weswan buk blong Baebol? Hemia i stap long yu nomo blong jusum. Be program ya blong ridim Baebol i blong halpem yu blong ridim ol buk blong Baebol folem oda. Eksampol, yu save ridim sam haf blong Baebol blong luk ol samting we God i mekem long ol man Isrel long taem bifo. Yu save ridim ol narafala haf blong luk olsem wanem Kristin kongregesen long faswan handred yia i stat. Sipos yu ridim wan japta evridei, bambae yu ridim ful Baebol long wan yia nomo.

Sipos yu yu stap lukaotem wan program blong ridim Baebol evridei, ridim Baebol long wan ful yia, o wan plan blong olgeta we oli wantem stat blong ridim Baebol, program ya i save givhan long yu. Yu save daonlodem program blong ridim Baebol, mo yu save stat tede blong folem program ya.