Go long ol haf insaed long hem

?Olsem Wanem Blong Faenem Ol Vas Long Baebol Blong Yu?

?Olsem Wanem Blong Faenem Ol Vas Long Baebol Blong Yu?

Lis Blong Ol Buk Blong Baebol *

Nem Blong Buk

Ol Man We Oli Raetem

Yia We Hem i Finis

Jenesis

Moses

1513 B.K.

Eksodas

Moses

1512 B.K.

Levitikas

Moses

1512 B.K.

Namba

Moses

1473 B.K.

Dutronome

Moses

1473 B.K.

Josua

Josua

maet 1450 B.K.

Jajes

Samuel

maet 1100 B.K.

Rut

Samuel

maet 1090 B.K.

Fas Samuel

Samuel; Gad; Natan

maet 1078 B.K.

Seken Samuel

Gad; Natan

maet 1040 B.K.

Fas King

Jeremaea

580 B.K.

Seken King

Jeremaea

580 B.K.

Fas Kronikel

Esra

maet 460 B.K.

Seken Kronikel

Esra

maet 460 B.K.

Esra

Esra

maet 460 B.K.

Nehemaea

Nehemaea

afta 443 B.K.

Esta

Modekae

maet 475 B.K.

Job

Moses

maet 1473 B.K.

Ol Sam

Deved mo ol narafala

maet 460 B.K.

Ol Proveb

Solomon; Aguru; Lemuel

maet 717 B.K.

Prija

Solomon

bifo 1000 B.K.

Singsing Blong Solomon

Solomon

maet 1020 B.K.

Aesea

Aesea

afta 732 B.K.

Jeremaea

Jeremaea

580 B.K.

Ol Krae

Jeremaea

607 B.K.

Esikel

Esikel

maet 591 B.K.

Daniel

Daniel

maet 536 B.K.

Hosea

Hosea

afta 745 B.K.

Joel

Joel

maet 820 B.K. (?)

Amos

Amos

maet 804 B.K.

Obadaea

Obadaea

maet 607 B.K.

Jona

Jona

maet 844 B.K.

Maeka

Maeka

bifo 717 B.K.

Neham

Neham

bifo 632 B.K.

Habakuk

Habakuk

maet 628 B.K. (?)

Sefanaea

Sefanaea

bifo 648 B.K.

Hagae

Hagae

520 B.K.

Sekaraea

Sekaraea

518 B.K.

Malakae

Malakae

afta 443 B.K.

Matiu

Matiu

maet 41 K.T.

Mak

Mak

maet 60-65 K.T.

Luk

Luk

maet 56-58 K.T.

Jon

Aposol Jon

maet 98 K.T.

Ol Wok

Luk

maet 61 K.T.

Rom

Pol

maet 56 K.T.

Fas Korin

Pol

maet 55 K.T.

Seken Korin

Pol

maet 55 K.T.

Galesia

Pol

maet 50-52 K.T.

Efesas

Pol

maet 60-61 K.T.

Filipae

Pol

maet 60-61 K.T.

Kolosi

Pol

maet 60-61 K.T.

Fas Tesalonaeka

Pol

maet 50 K.T.

Seken Tesalonaeka

Pol

maet 51 K.T.

Fas Timoti

Pol

maet 61-64 K.T.

Seken Timoti

Pol

maet 65 K.T.

Taetas

Pol

maet 61-64 K.T.

Filimon

Pol

maet 60-61 K.T.

Hibrus

Pol

maet 61 K.T.

Jemes

Jemes (Brata blong Jisas)

bifo 62 K.T.

Fas Pita

Pita

maet 62-64 K.T.

Seken Pita

Pita

maet 64 K.T.

Fas Jon

Aposol Jon

maet 98 K.T.

Seken Jon

Aposol Jon

maet 98 K.T.

Namba Tri Jon

Aposol Jon

maet 98 K.T.

Jud

Jud (Brata blong Jisas)

maet 65 K.T.

Revelesen

Aposol Jon

maet 96 K.T.

Not: Oli no sua gud long nem blong ol man we oli raetem sam long ol buk ya mo yia we i finis. Oli no sua gud tu long plante det, taswe i gat tok ya “afta,” “bifo,” mo “maet.”

^ par. 2 Hemia lis blong ol 66 buk blong Baebol we i folem oda long bighaf blong ol Baebol. Oli stanemap oda ya long ol yia afta 300 K.T.