Go long ol haf insaed long hem

?Wanem Ya Hel? ?Hem i Wan Ples Blong Safa Olwe?

?Wanem Ya Hel? ?Hem i Wan Ples Blong Safa Olwe?

Ansa we Baebol i givim

 Sam Baebol oli yusum tok ya “hel” long ples blong Hibru tok ya “Seol, ” mo tok ya i sem mak long Grik tok ya “Hades.” Tufala tok ya i minim beregraon o Hom blong ol Dedman. (Ol Sam 16:10; Ol Wok 2:27) Plante man oli bilif se hel i wan ples blong faea, olsem pija long haf ya i soem. Nating se i olsem, Baebol i tijim samting we i defren.

  1.   Olgeta we oli stap long hel oli no save wan samting, taswe oli no save harem nogud. “I no gat wok, mo tingting, mo save, mo waes long Hom blong ol Dedman.”—Prija 9:10.

  2.   Ol gudfala man oli go long hel. Tufala ya Jekob mo Job i save se bambae tufala i go long hel.—Jenesis 37:35; Job 14:13.

  3.   Panis blong sin hem i ded, i no helfaea. “Taem man i ded, hem i fri long olgeta sin blong hem.”—Rom 6:7.

  4.   Sipos man i stap harem nogud long hel, hemia i no soemaot stret fasin blong God. (Dutronome 32:4) Taem man ya Adam i mekem sin, God i talem se bambae hem i ded from. Adam i no moa go laef long wan narafala ples. God i se: “Mi mi wokem yu long graon fastaem, mo bambae yu yu kam graon bakegen.” (Jenesis 3:19) God bambae i giaman sipos hem i sanem Adam i go long hel.

  5.   God i no gat tingting ya blong mekem man i harem nogud long hel. Tijing ya se God i panisim ol man long helfaea i no laenap wetem samting we Baebol i tijim long saed blong God. Baebol i talem se “God hem i lav.”—1 Jon 4:8; Jeremaea 7:31.