Go long ol haf insaed long hem

Ol Man We Oli Transletem Baebol

Oli Tinghae Long Baebol—Wan Smol Haf (William Tyndale)

Ol wok blong hem i soemaot se hem i rili lavem Baebol. Ol wok ya oli givhan yet long yumi tede.

Tu Transleta We Tufala i Putumbak Nem Blong God Long Niutesteman

?From wanem oli putumbak nem blong God? ?Hemia i impoten?

Huldrych Zwingli i Traehad Blong Lukaotem Trutok Blong Baebol

Long ol yia 1500, Zwingli i faenemaot plante trutok blong Baebol mo i halpem ol narafala blong mekem sem mak. ?Yumi save lanem wanem long laef blong hem mo ol bilif we hem i gat?

Desiderius Erasmus

Hem i wan man we ol man long taem blong hem oli save gud hem, olsem we yumi tede yumi save gud sam man blong aktem muvi no sam man blong singsing ?From wanem?

Elias Hutter Mo Hibru Baebol Blong Hem We i Gud Tumas

Elias Hutter, man blong stadi long ol yia 1500, i wokem tu Hibru Baebol we tufala i gud tumas.

Lefèvre d’Étaples​—Hem i Wantem Se Evri Man Oli Save Tok Blong God

?Olsem wanem hem i naf blong mekem samting ya nating se ol man oli agens?