Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STADI 12

Toktok Kaen Mo Kasem Save Filing Blong Narafala

Toktok Kaen Mo Kasem Save Filing Blong Narafala

?Olsem wanem yu save toktok long fasin we yu soemaot se yu lavem man?