Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fastok Blong Sefanaea

Fastok Blong Sefanaea

Video blong buk blong Sefanaea, wan profet tok we i givim woning agens long ol man we oli no obei mo oli no moa intres blong mekem ol jenis.