Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Jehova God Bambae i Halpem Yu

Jehova God Bambae i Halpem Yu

Long video ya, i gat wan vas blong Baebol i halpem Grayson blong luk se hem i no nid blong kam stret gud olgeta blong i save mekem God i glad.