Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Faenem Ol Fren Long Ol Ples We Yu No Tingbaot

Faenem Ol Fren Long Ol Ples We Yu No Tingbaot

Long video ya, Akil i no moa save toktok wetem ol fren blong hem. Be stori blong Deved mo Jonatan i halpem hem blong i faenem wan fren long ples we hem i no bin tingbaot.