Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?God i Glad Long Fasin Blong Yusum Aedol Long Wosip?

?God i Glad Long Fasin Blong Yusum Aedol Long Wosip?

Yumi no save luk God. So, ?olsem wanem yumi save kam klosap long hem? ?Olsem wanem sipos yumi yusum wan samting blong wosipim God, hemia bae i givhan?