Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?I Posibol Blong Kam Fren Blong God?

?I Posibol Blong Kam Fren Blong God?

Papa blong yumi we i lavem yumi, i glad blong invaetem ol man we oli stap lukaotem hem blong kam fren blong hem. ?Bae yu akseptem invetesen blong hem?