Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Jisas Kraes Hem i God?

?Jisas Kraes Hem i God?

Plante man oli tingbaot Jisas olsem wan impoten man long histri. Be ?olsem wanem? ?Hem nao i God Ya We i Gat Olgeta Paoa? ?O hem i jes wan gudfala man nomo?