Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?God Nao i Stap Mekem Ol Disasta?

?God Nao i Stap Mekem Ol Disasta?

Plante man oli wantem save sipos God nao i stamba blong ol naturol disasta. ?Baebol i talem wanem long saed ya?