Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Wanem Nem Blong God?

?Wanem Nem Blong God?

God i gat plante taetel. Ol taetel olsem God we i gat olgeta paoa, God we i mekem olgeta samting, mo Masta. (Job 34:12; Prija 12:1; Daniel 2:​47) ?Be wanem prapa nem blong God?