Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Baebol i Kamaot Long Hu?

?Baebol i Kamaot Long Hu?

Sipos ol man oli raetem Baebol, ?from wanem yumi talem se Baebol i “tok blong God”? (1 Tesalonaeka 2:13) ?Olsem wanem God i talemaot tingting blong hem long ol man?