Folem Fasin Blong Bilif Blong Olgeta

Long video seri ya, yu save lanem plante samting long eksampol blong ol man mo woman long Baebol we oli gat strong bilif.

Folem Fasin Blong Bilif Blong Olgeta—Ebraham, Pat 1

Long video ya we oli aktem, faenemaot olsem wanem Ebraham i lanem blong gat strong bilif se Jehova i stap mekem olgeta promes blong hem oli kamtru.

Folem Fasin Blong Bilif Blong Olgeta—Ebraham, Pat 2

Long video ya we oli aktem, faenemaot samting we Ebraham i mekem blong kasem wan blesing we i givhan long olgeta man.

Maet Yu Laekem Hemia Tu

BILIF LONG GOD

Folem Fasin Blong Bilif Blong Olgeta

Folem eksampol blong ol gudfala man mo woman long Baebol we oli gat bilif, blong yu save kam klosap moa long God.