Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | YU SAVE KAM KLOSAP LONG GOD

?Yu Yu Stap Toktok Wetem God?

?Yu Yu Stap Toktok Wetem God?

Wan besfren, oltaem i toktok wetem fren blong hem, taem hem i gat janis. Maet hem i save toktok stret wetem fren blong hem, no i yusum telefon, imel, video, no leta. Long sem fasin, sipos yumi wantem kam klosap long God, oltaem yumi mas toktok wetem hem. ?Yumi save mekem samting ya olsem wanem?

Yumi save toktok wetem Jehova, long prea. Taem yumi prea long God, hemia i no sem mak olsem we yumi storian wetem wan fren. Yumi mas tingbaot se taem yumi prea, yumi stap toktok wetem Man ya we i Mekem yumi, mo hem i Hae Moa long olgeta samting long heven mo wol. Hemia bambae i givhan long yumi blong prea wetem bigfala respek mo ona. Yumi mas mekem sam samting blong mekem se God i save harem ol prea blong yumi. Hemia tri rod we yumi save folem.

Faswan rod se, ol prea blong yumi oli mas go stret long Jehova God, i no long Jisas, mo i no long wan “tabu man,” no wan aedol. (Eksodas 20:4, 5) Baebol i talemaot klia se: “I nogud yufala i stap tingting tumas, i gud yufala i prea long God from evri samting. Yufala i mas askem long hem, mo yufala i mas talem tangkiu tu long hem.” (Filipae 4:6) Nambatu rod se, yumi mas sanem ol prea blong yumi long nem blong Jisas Kraes. Hem i talem se: “I no gat man i save kam long Papa blong mi, sipos mi mi no tekem hem i kam.” (Jon 14:6) Nambatri rod se, ol prea blong yumi oli mas laenap wetem tingting blong God. Baebol i talem se: “Sipos yumi askem samting long hem we i stret long tingting blong hem, hem bambae i harem prea blong yumi.” *1 Jon 5:14.

Tu man we tufala i fren gud, tufala i glad blong toktokgud tugeta oltaem

I tru, sipos oltaem wan man nomo i stap toktok, bambae fasin blong hem blong fren wetem narafala bambae i kam slak. Wan man we i fren gud wetem narafala, oltaem hem i glad blong lesin taem narafala i toktok. Long sem fasin, yumi mas letem God i toktok long yumi, mo yumi mas glad blong lesin long hem. ?Yu yu save olsem wanem God i stap toktok long yumi?

Tede, Jehova God i stap toktok long yumi, tru long Tok blong hem Baebol. (2 Timoti 3:16, 17) ?From wanem yumi talem olsem? Yu traem tingbaot. Sipos yu kasem wan leta, we wan besfren blong yu i raetem. Afta we yu ridim leta ya, maet yu glad blong talemaot long ol narafala se, “!Mi mi jes harem fren blong mi i talem!” Nating se yu no harem voes blong hem, be yet hem i toktok long wan fasin we yu save ridim. Long sem fasin, taem yumi ridim Baebol, hemia i olsem we yumi letem Jehova i stap toktok long yumi. Gina, we yumi tokbaot hem finis, i talem se: “Mi ting se, sipos mi wantem se God i luk mi olsem wan fren blong hem, mi mas ridimgud ‘leta’ we hem i raetem, hemia Baebol.” Hem i gohed i se: “Taem mi ridim Baebol evri dei, hemia i mekem mi kam klosap moa long God.” ?Yu yu letem Jehova i toktok wetem yu, taem yu ridim Tok blong hem Baebol, evri dei? Taem yu mekem olsem, bambae yu luksave se yu stap kam klosap moa God.

^ par. 5 Blong kasem moa save blong luk olsem wanem prea i save givhan long yu blong kam klosap long God, yu luk japta 17 blong buk ya, ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim? we ol Witnes blong Jehova oli wokem.