Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | YU SAVE KAM KLOSAP LONG GOD

?Yu Yu Save Nem Blong God Mo Yu Stap Yusum?

?Yu Yu Save Nem Blong God Mo Yu Stap Yusum?

?Yu yu tingbaot wan besfren blong yu, we yu no save nem blong hem? Maet nogat. Irina wan woman Bulgeria i talem se: “Sipos yu no save nem blong God, bambae yu no save kam klosap long hem.” Yes, olsem we yumi luk finis, God i wantem se yu kam klosap long hem. Taswe, hem i yusum Baebol blong talemaot hem wan long yu. Hem i talem se: “Mi mi Hae God [Jehova NW]. Hemia nao nem blong mi.”—Aesea 42:8.

God i yusum Baebol blong talemaot hem wan long yu. Hem i talem se: “Mi mi Hae God [Jehova NW]. Hemia nao nem blong mi.”—Aesea 42:8

Jehova i wantem se yu save nem blong hem mo yu yusum. Yu traem tingbaot: Oli raetem nem blong God long fo leta ya, YHWH long lanwis Hibru. Mo ol fofala leta ya, oli kamaot klosap 7,000 taem long ol olfala hanraet. Nem ya i plante moa i bitim ol narafala nem long Baebol. Taswe, hemia wan klia pruf we i soemaot se Jehova i wantem se yumi save nem blong hem, mo yumi yusum nem ya. *

Taem tu man i stat blong fren, fastaem tufala i mas save nem blong tufala. ?Yu yu save nem blong God?

Sam man oli ting se from we God i tabu tumas mo i gat bigfala paoa, i no stret blong yusum nem blong hem, samting ya i no soem respek long God. I tru, yumi no save yusum nem blong God long fasin we i no stret. Sem mak long yu, bambae yu no wantem yusum nem blong besfren blong yu long wan samting we i no stret. Nating se i olsem, tingting blong Jehova hemia se, olgeta we oli lavem hem, bambae oli gat respek long nem blong hem mo oli talemaot nem ya, long ol narafala. (Ol Sam 69:30,31; 96:2, 8) Tingbaot prea we Jisas i tijim long ol disaepol blong hem. Hem i talem se: “Papa blong mifala. Yu yu stap long heven. Nem blong yu i tabu. Mifala i wantem we olgeta man oli ona long yu.” Yumi save joen long wok ya blong mekem nem blong God i tabu, taem yumi talemaot nem ya long narafala. Samting ya i save mekem yumi kam klosap long God.—Matiu 6:9.

Baebol i soemaot se God i stap lesin gud long olgeta we ‘oli tinghevi long nem blong hem.’(Malakae 3:16) Jehova i tingbaot ol man olsem, mo hem i promes se: ‘Mi bambae mi sevem olgeta we oli save we mi mi Jehova. Sipos oli singaot long mi, mi bambae mi ansa long olgeta, mo sipos oli stap long trabol, mi bambae mi stap wetem olgeta.’ (Ol Sam 91:14, 15) Sipos yumi wantem fren gud wetem Jehova, yumi mas save nem blong hem, mo yumi mas yusum nem ya.

^ par. 4 Sore tumas plante man we oli tanem Baebol, oli tekemaot nem blong God, nating se i kamaot plante long Hibru haf blong Baebol, we plante man oli singaot se, Ol Testeman. Ale oli tekemaot nem ya, mo oli putum ol taetel olsem, “Lord” no “God.” Blong kasem moa save long saed ya, yu luk buk ya ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim? pej 195-197, we ol Witnes blong Jehova oli wokem.