Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?Olsem Wanem Blong Stretem Pikinini Blong Yu?

?Olsem Wanem Blong Stretem Pikinini Blong Yu?

“Mi sidaon longtaem mo mi stap wet. Mi harem ol trak oli stap pas, be Jodan i no kamtru yet. Hemia namba tri taem we Jodan i kambak let long haos. Mi stap tingting se: ‘?Hem i stap wea?’ ‘?Hem i kasem wan trabol? ?Olsem wanem? ?Hem i no tingbaot se hem i mekem mifala i wari?’ !I gud i kam hareap, sipos no, mi no save se bambae mi mekem wanem long hem!”GEORGE.

“Mi sek nogud mo mi fraet taem smol gel blong mi i singaot bigwan. Taem mi tanem mi, mi luk we hem i holem hed blong hem mo i stap krae. Smol brata blong hem we i gat 4 yia, i stonem hem.”—NICOLE.

“Smol gel blong mitufala, Natalie, we i gat 6 yia nomo, i singaot strong, i se: ‘!Mi faenem ring ya! !Mi mi no stilim! Be mitufala i save se hem i giaman.’ Mitufala i krae, from we mitufala i harem nogud we Natalie i giaman long mitufala.”—STEPHEN.

SIPOS yu gat pikinini, ?yu tu yu harem olsem olgeta ya we yumi jes ridim toktok blong olgeta? Taem pikinini blong yu i mekem wan samting olsem, ?yu stap tingbaot olsem wanem blong stretem hem? ?No yu stap tingbaot se bambae yu stretem hem, no nogat? ?Yu ting se i rong blong stretem pikinini blong yu?

?STRETEM MAN I MINIM WANEM?

Long Baebol, tok ya “stretem,” hem i no sem mak long tok ya panisim man. Stretem man i min se yu tijim man, yu trenem hem, mo yu givhan long hem blong i luksave samting we i stret. Tok ya i no joen nating wetem tingting ya blong spolem wan man, no mekem i strong tumas long hem.—Ol Proveb 4:1, 2.

Fasin blong papa mo mama blong stretem pikinini i sem mak long fasin blong wokem garen. Blong mekem garen, man i mas tantanem gud graon blong i sofsof, mo afta we hem i planem samting, hem i mas lukaot gud long garen blong hem. Maet hem i putum wotarem ol sid blong oli gru. Mo tu, hem i mas pulumaot ol rabis gras mo tekemaot ol bebet we oli save spolem ol samting long garen. Taem ol kakae oli gru i kam bigwan, hem i mas katemaot no tekemaot ol han blong olgeta we oli nogud no oli drae, blong mekem se oli gru gud. Hemia sam samting we hem i mekem blong lukaotgud long ol kakae blong oli gru gud. Long sem fasin, ol papa mama oli mekem plante samting blong lukaot long pikinini blong olgeta. Be samtaem oli mas stretem pikinini, blong givhan long hem blong i sakemaot ol nogud tingting taem hem i smol yet. Olsem nao, hem i save gruap wetem ol gudfala fasin. Hemia i sem mak olsem we man i katemaot sam han blong wan samting we hem i planem, blong mekem i gru gud. Be taem man i stap mekem olsem, hem i mas lukaot gud se hem i no katem spolem. I sem mak, taem papa mo mama i stap stretem pikinini, tufala i mas mekem wetem lav mo kaen fasin.

Ol papa mo mama oli save folem nambawan eksampol blong Jehova God. Samtaem Jehova i stretem ol man blong hem. Olgeta ya oli nidim we hem i stretem olgeta, mo fasin ya i givhan bigwan long olgeta. From samting ya oli ‘wantem we man i stretem olgeta.’ (Ol Proveb 12:1) Mo oli ‘holemtaet fasin stretem oli no lego.’ (Ol Proveb 4:13, NW) Sipos yu wantem se pikinini blong yu i folem ol advaes we yu talem, i gud yu folem tri stamba fasin we God i yusum taem hem i stretem man. Hem i stretem man wetem (1) lav, (2) hem i no strong tumas, mo (3) hem i no jenisim tingting blong hem.

HEM I STRETEM MAN WETEM LAV

Jehova i stretem ol man from we hem i lavem olgeta. Baebol i talem se: ‘Ol man we Jehova i lavem olgeta, oltaem  hem i stap stretem olgeta, olsem we papa i stap stretem pikinini blong hem, we i glad tumas long hem.’ (Ol Proveb 3:12) Mo tu, God i ‘gat sore long man, mo i stap givhan long man long gladhat blong hem.’ (Eksodas 34:6) From samting ya, neva hem i mekem i strong tumas long man, no i mekem man i stap harem nogud. Hem i no stap tok kros long man, mo i no stap tok nogud long man. Hem i save se ol fasin ya oli save mekem man i harem nogud “olsem we naef blong faet i stikim hem.”—Ol Proveb 12:18.

LESIN

I tru, ol papa mo mama oli sinman. Oli no olsem Jehova we i save bos fulwan long tingting blong hem. Taem yu kros bitim mak, maet yu harem se yu no save bos long tingting blong yu, yu wantem faerap nomo. Be i gud yu tingbaot se taem yu kros bitim mak, panis we bambae yu givim long man, i save spolem gud hem. Antap long hemia, sipos yu panisim pikinini from yu kros tumas long hem, yu no stretem pikinini nating. Yu panisim hem nomo from we yu no bos long tingting blong yu.

Be sipos yu stretem pikinini wetem lav mo yu bos long tingting, pikinini bambae i glad blong folem advaes we yu talem long hem. Yu traem luk olsem wanem George mo Nicole we yumi tokbaot finis, tufala i mekem samting ya.

PREA

George i talem se: “Taem Jordan i kambak, mi mo woman blong mi, mitufala i kros bitim mak finis. Be mitufala i traehad blong bos long tingting mo lesin taem Jordan i stap talem ol risen we i mekem hem i kam let. Be from we i let tumas, mifala i plan blong tokbaot bisnes ya long nekis moning. Ale, mifala i prea tugeta mo mifala i go slip. Long moning, tingting blong mitufala i godaon. Hemia stret taem blong mifala i tokbaot bisnes ya tugeta, mo mitufala i save givim gudfala advaes we i save stretem tingting blong Jordan. Naoia, hem i glad blong folem ol rul we mitufala i putum, mo hem i rere blong no moa mekem sem mastik. Mitufala i luksave se taem man i stretem wan bisnes taem hem i kros tumas, bambae hem i spolem gud narafala. Be taem hem i lesin long tingting blong narafala fastaem, bambae hem i save stretem bisnes ya long fasin we i stret.”

TOKTOK

Nicole i talem se: “Mi mi kros tumas taem smol boe blong mi i stonem sista blong hem. Be mi no stretem hem kwiktaem. Fastaem mi sanem hem i go stap long rum blong hem. Biaen taem tingting blong mi i godaon, mi talemgud long hem se rao mo faet i nogud. Mo mi givhan long hem blong i luksave se samting we hem i mekem, i spolem sista blong hem. Smol boe blong mi i kasem save advaes we mi givim long hem, ale hem i go talem sore long sista blong hem mo i putum han i goraon long hem.”

Yes, taem man i stretem narafala from i lavem hem, fasin ya i save givhan long man, nating se hem i mas kasem panis.

HEM I NO STRONG TUMAS

Taem Jehova i stretem man, hem i ‘no mekem i strong tumas’ long olgeta (Jeremaea 30:11; 46:28) Hem i traem kasem save evri samting long wan bisnes. Mo tu, hem i tingbaot ol samting we maet man i no luksave.  Ale, ?olsem wanem ol papa mo mama oli save folem fasin blong hem? Stephen we yumi tokbaot long stat, i talem se: “Nating se mifala i harem nogud tumas mo mifala i no kasem save from wanem Natalie i no save talemaot nomo se hem i stilim ring ya, mifala i no mekem i strong tumas long hem. Mifala i tingbaot se hem i gat sikis yia nomo, mo tingting blong hem i tingting blong pikinini nomo.”

Robert we i man blong Nicole, i no stretem pikinini blong tufala kwiktaem, be hem i traem faenemaot moa from wanem pikinini i mekem wan nogud samting. Oltaem hem i askem ol kwestin olsem: ‘?Hemia fastaem we hem i mekem nogud fasin ya, no hem i stap mekem oltaem? ?Hem i mekem from we hem i taet, no hem i no glad? ?Hem i mekem from we hem i harem nogud long wan trabol we mifala i no save?’

Ol papa mo mama we oli stretem pikinini, bambae oli no strong tumas, sipos oli tingbaot se pikinini i no gat sem tingting mo fasin olsem wan bigman. Aposol Pol i save samting ya, taswe hem i talem se: “Bifo, taem we mi mi pikinini yet, mi stap tok olsem pikinini, mi gat save olsem pikinini, mo tingting blong mi i tingting blong pikinini nomo.” (1 Korin 13:11) Robert i gohed i se: “Samting we i givhan long mi blong mi no bitim mak long fasin blong stretem pikinini, hemia blong tingbaot se taem mi smol pikinini, mi tu mi stap mekem olsem.”

I impoten we papa mo mama i faenemaot samting we i tru, be long semtaem, tufala i no mas glad long nogud fasin we pikinini i mekem. Sipos tufala i tingbaot samting we hem i naf blong mekem, mo samting we hem i no naf yet blong mekem, mo sam narafala samting bakegen, bambae tufala i stretem hem long fasin we i stret mo i no strong tumas.

HEM I NO JENISIM TINGTING BLONG HEM

Buk blong Malakae 3:6 i talem se: ‘Mi mi Jehova, mo mi no jenis samtaem.’ Yes, tede Jehova i stap gohed blong stretem ol man blong hem, mo samting ya i givhan long olgeta. Ol pikinini tu oli nidim we man i stretem olgeta blong givhan long olgeta. Sipos yu no stretem pikinini olsem we yu talem, hem i save ting se yu putum ol rul blong mekem oli fraet nomo, nao hem i save harem nogud.

Jisas i talem se: “Sipos yu talem se ‘Yes’, yu mas talem ‘Yes’ nomo. Mo sipos yu talem se ‘No’, yu mas talem ‘No’ nomo.” (Matiu 5:37) Yu mas tingting gud fastaem long wanem rul mo panis we yu wantem putumap. Sipos yu talem wan panis we pikinini bambae i kasem taem i no obei long wan rul, yu mas givim panis ya long hem taem hem i brekem rul ya, mo sipos hem i brekem rul ya bakegen, yu mas givim sem panis ya long hem.

Fasin blong toktok gud tugeta i save givhan long papa mo mama blong tufala i no jenisim rul mo panis we tufala i putumap. Robert i talem se: “Samtaem ol pikinini oli pulum mi gogo, mi talem yes long sam samting we mi no save se woman blong mi i blokem olgeta se oli no mas mekem. Be taem mi faenemaot se woman blong mi i blokem olgeta finis blong oli no mekem samting olsem, ale mi jenisim tingting blong mi, mo mi sapotem hem.” Sipos papa mo mama tufala i no gat sem tingting long wan samting, i gud we tufala nomo i tokbaot samting ya mo tufala i agri long wan tingting.

STRETEM PIKININI I IMPOTEN TUMAS

Sipos papa mo mama tufala i folem fasin blong Jehova blong stretem pikinini wetem lav, no strong tumas long hem, mo givim panis long hem olsem we tufala i bin talem long hem se bambae tufala i mekem sipos hem i no obei, bambae tufala i save givhan bigwan long pikinini blong tufala. Ale, taem hem i kam bigman, bambae hem i yusum gud tingting blong hem, hem i naf blong holem wok, mo hem i naf blong skelem gud ol samting long laef. Baebol i talem se: “Sipos yu tijimgud pikinini blong yu long fasin we i stret blong hem i folem, taem hem i kam bigman, bambae i no save gowe long hem.”—Ol Proveb 22:6.