Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 Kwestin Blong Olgeta We Oli Ridim Magasin Ya . . .

?Hu i Mekem God?

?Hu i Mekem God?

Yu traem tingbaot wan papa we i stap stori wetem smol boe blong hem we i gat 7 yia. Hem i stori se: “Bifo we bifo olgeta, God i mekem wol ya wetem evri samting we oli stap long hem. Hem i mekem san, mo mun, mo ol sta.” Smol boe ya i stap tingting, nao i askem se: “Papa, ?hu i mekem God?”

Papa i ansa se: “I no gat man i mekem God. Hem i no gat stat blong hem.” Ansa ya i isi mo i mekem pikinini ya i glad. Be taem hem i kam bigman, hem i traem blong tingbaot yet olsem wanem wan man i no gat stat blong hem. Hem i save se wol mo heven i gat stat, be ?God, hem i kam wea?

?Wanem ansa blong Baebol? Ansa blong Baebol i sem mak long ansa blong papa ya. Moses i raetem se: ‘Masta. Bifo, taem we yu no mekem ol hil ya yet, long taem ya we yu no wokem wol ya nating yet, be yu yu stap fastaem finis, mo bambae yu stap oltaem, gogo i no save finis.’ (Ol Sam 90:1, 2) Profet Aesea tu i talem se: “?Weswe? ?Yufala i no save? ?Yufala i no harem stori blong hem? Hae God ya, hem i God we i stap oltaem, mo bambae i stap gogo i no save finis.” (Aesea 40:28) Mo long leta we Jud i raetem, hem i talem se God i stap bifo finis, mo bambae hem i stap “gogo i no save finis.”—Jud 25.

Ol vas ya oli soemaot klia, olsem we Pol i talem se: “God i King we rul blong hem i stap oltaem nomo, gogo i no save finis.” (1 Timoti 1:17) Yes, bifo we bifo olgeta, God i stap finis. Mo bambae hem stap oltaem gogo i no save finis. Yumi no naf blong kasem save long samting ya. (Revelesen 1:8) Taswe, wan samting we i makemaot God ya we i gat Olgeta Paoa, hemia laef blong hem we i no gat stat mo i no gat en.

?From wanem i had blong yumi kasem save se God i no gat stat blong hem? From we laef blong yumi i sot nomo, be laef blong Jehova i stap olwe. Long lukluk blong hem, wan dei i olsem wan taosen yia. Mo tingting blong yumi long saed blong taem, i no sem mak long tingting blong Jehova. (2 Pita 3:8) Yumi save eksplenem tingting ya olsem: Ol lokis oli laef 50 dei nomo. Ale, ?yu ting se i isi blong ol lokis oli kasem save se yumi ol man yumi laef kasem 70 no 80 yia nomo? Nogat. Long sem fasin, taem Baebol i skelem yumi wetem Jehova, hem i talem se yumi olsem ol lokis. Mo hem i talem tu se tingting blong Jehova i hae moa long tingting blong yumi. (Aesea 40:22; 55:8, 9) Taswe, i klia se bambae yumi no naf blong kasem save long sam samting long saed blong Jehova.

I tru, maet i no isi blong yumi kasem save tingting ya se God i no gat stat mo i no gat en. Be i stret nomo we laef blong God i olsem. Sipos i gat wan narafala man we i mekem God, hemia i min se Man ya nao i mekem olgeta samting. Be Baebol i talem se Jehova nao i “mekem olgeta samting.” (Revelesen 4:11) Mo tu, Baebol i talem se fastaem i no gat wol mo heven. (Jenesis 1:1, 2) Ale, ?hu i mekem tufala? Hemia Jehova. Taswe, i klia se hem i stap fastaem finis, mo hem i laef fastaem long Jisas mo ol enjel. (Job 38:4, 7; Kolosi 1:15) Yes, fastaem Jehova i laef hem wan nomo. Hem i no gat stat, mo i no gat wan samting no wan man we i mekem hem.

Heven mo wol, mo ol man, oli pruvum klia se i gat wan God i stap, we i laef bifo finis, hem i no gat stat mo bambae hem i stap olwe. Paoa blong hem i mekem olgeta samting long heven mo long wol, oli stap long stret ples blong olgeta. Taswe, i klia se God i stap oltaem nomo, hem i no gat stat, mo hem nomo i givim laef.—Job 33:4.