Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Soa We Ded i Mekem Long Man

Soa We Ded i Mekem Long Man

Plante man oli no laekem tokbaot ded, be yumi no save ronwe long hem. Mo ded i mekem man i harem nogud tumas.

Evritaem yumi sek taem yumi harem se wan famle i ded. Maet hem i ded from wan trabol we i kamaot wantaem nomo, no from wan trabol we i stap longtaem finis. Nomata se i olsem wanem, be taem yumi save se laef blong man i finis, yumi harem nogud tumas.

Antonio, we papa blong hem i ded long wan aksiden long rod, i eksplenem se: “I olsem we wan man i lokem haos blong yu mo i karem ki i go, ale yu no moa save gobak long haos blong yu. Yu stap tingtingbak nomo long ol samting long haos. Yu harem nogud, be yu no save jenisim.”

Dorothy tu i harem olsem. Taem hem i gat 47 yia, man blong hem i ded. Biaen, hem i traem faenem ansa blong sam kwestin. Hem i wan tija blong Sande skul, mo hem i stap tijim se ol dedman oli gohed blong laef samples. Be hem i no save wanem i hapen long man taem hem i ded. Ale hem i go luk pasta blong Anglikan, mo i askem long hem se: “?Wanem i hapen long yumi taem yumi ded?” Pasta ya i ansa se: “Yumi no save. Yumi mas wet nomo blong luk.”

?I tru se yumi mas “wet nomo blong luk”? ?I gat rod blong yumi save sipos i tru se ded i en blong evri samting?