Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Baebol i Ansa

Baebol i Ansa

?From wanem Kraes i kambak?

Bifo we Jisas i go long heven long yia 33, hem i promes se bambae hem i kambak bakegen. Hem i tokbaot hem olsem wan haeman we i go stap long wan narafala ples blong longtaem. Mo taem hem i kambak, hem i gat paoa blong rul olsem king. Taswe, impoten risen we Jisas i kambak bakegen, i blong mekem ol man oli gat wan gudfala gavman.—Ridim Luk 19:11, 12.

Jisas bambae i mekem se ol man oli gat wan gudfala gavman

?Jisas i kambak long wanem kaen bodi? Hem i laef bakegen olsem wan spirit, we man i no save luk hem. (1 Pita 3:18) Nao, hem i go long heven mo sidaon long raet saed blong God. Biaen hem i go stanap long fes blong Jehova God, “Olfala we i stap fastaem bifo olgeta,” we i givim paoa long hem blong i rulum ol man. Taswe, Jisas i no kambak olsem wan man we yumi save luk hem. Be hem i kambak olsem wan King we yumi no save luk hem.—Ridim Daniel 7:13, 14.

?Jisas i kambak blong mekem wanem?

Taem Jisas i kambak wetem ol enjel blong hem blong jajem ol man, yumi no save luk hem. Bambae hem i spolem ol nogud man, be bambae hem i givim laef we i no save finis long olgeta we oli luk hem olsem King blong olgeta.—Ridim Matiu 25:31-33; Ol Proveb 2:22.

Taem Jisas i rul, bambae hem i mekem wol ya i kam paradaes. Mo bambae hem i mekem ol dedman oli laef bakegen, blong oli save harem gud long Paradaes long wol ya.—Ridim Ol Sam 37:29; Jon 11:25.