Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Yumi Mas Trastem Jehova Taem En Blong Wol Ya i Stap Kam Klosap Moa

Yumi Mas Trastem Jehova Taem En Blong Wol Ya i Stap Kam Klosap Moa

 Yumi Mas Trastem Jehova Taem En Blong Wol Ya i Stap Kam Klosap Moa

“Olgeta. Hae God [Jehova] i God blong yumi, mo yumi mas trastem hem oltaem nomo.”—AES. 26:4.

1. ?Wanem i mekem se ol man blong Jehova oli defren long ol man blong wol?

YUMI laef long wan wol we plante milian man oli no moa save se bambae oli trastem wanem samting, no hu man we oli save trastem. Hemia from we maet narafala i mekem oli harem nogud plante taem mo tingting blong olgeta i foldaon. !Be hemia i defren olgeta long ol man blong Jehova! Ol man blong Jehova oli letem waes blong God i lidim olgeta, nao oli save gud se oli no save trastem wol ya mo ol “lida” blong hem. (Sam 146:3) Oli trastem Jehova, se hem bambae i lukaotgud long olgeta naoia mo long fiuja. Oli save se Jehova i lavem olgeta mo oltaem hem i stap mekem tok blong hem i kamtru.—Rom 3:4; 8:38, 39.

2. ?Josua i talem wanem long saed blong ol promes blong Jehova?

2 Josua i talem se Jehova i wan God we yumi save trastem. Bifo we Josua i ded, hem i talem long ol man Isrel se: “Yufala evriwan i savegud long tingting blong yufala we Hae God ya i givim ol gudgudfala samting ya long yumi, stret olsem we hem i promes bifo finis. Olgeta promes ya blong hem, hem i mekem  oli kamtru evriwan, i no gat wan promes nating i stap we i no kamtru.”—Jos. 23:14.

3. ?Nem ya Jehova i soemaot wanem long saed blong God?

3 Jehova i stap mekem ol promes blong hem oli kamtru. Hem i mekem olsem from we hem i lavem ol man blong hem, be i no hemia nomo, hem i tingbaot nem blong hem tu. (Eks. 3:14; 1 Saml. 12:22, NW) Fastok blong Baebol ya, The Emphasized Bible, we Joseph Bryant Rotherham i raetem, i eksplenem mining blong nem ya Jehova se God i save mekem eni samting we hem i wantem, blong ol promes blong hem oli kamtru. Taem yumi harem nem ya, yumi tingbaot se oltaem hem i mekem samting we hem i talem. Long eni taem mo long eni ples, hem i save mekem eni samting we hem i wantem. I no gat wan samting nating we i had tumas long hem blong mekem. Olgeta samting we God i mekem, oltaem oli laenap wetem nem blong hem.

4. (a) ?Aesea 26:4 i pulum yumi blong mekem wanem? (b) ?Bambae yumi tokbaot wanem long stadi ya?

4 Traem tingbaot ol kwestin ya: ‘?Save we mi mi gat long Jehova, hem i naf blong mekem se mi mi trastem Jehova fulwan? ?Mi mi no fraet long samting we bambae i hapen long fiuja from we mi mi save se Jehova i gat olgeta paoa?’ Aesea 26:4 i talem se: “Olgeta. Hae God i God blong yumi, mo yumi mas trastem hem oltaem nomo, from we hem nao i strong sefples [“Bigfala Ston,” NW] blong yumi we bambae i stap oltaem, gogo i no save finis.” I tru se Jehova i no moa mekem ol merikel blong givhan long ol man blong hem, olsem we hem i mekem long ol taem bifo. Nating se i olsem, hem i ‘Bigfala Ston blong yumi we bambae i stap oltaem, gogo i no save finis.’ Taswe yumi save trastem hem “oltaem nomo.” ?Be God ya we yumi trastem, i stap mekem wanem blong givhan long ol man we oli mekem wosip long hem tede? Bambae yumi tokbaot tri rod: Hem i mekem yumi strong, taem yumi askem hem blong halpem yumi blong no mekem wan samting we i no stret. Hem i givhan long yumi taem ol man oli no wantem lesin long yumi mo oli agensem yumi. Mo hem i givim paoa long yumi taem ol wari blong laef oli plante tumas. Taem yumi stap tokbaot ol rod ya, i gud yumi tingbaot wanem samting yumi save mekem blong trastem Jehova moa.

Yu Mas Trastem God Taem Wan Samting i Traem Pulum Yu Blong Mekem i No Stret

5. ?Wanem i save traem fasin blong yumi blong trastem God?

5 Yumi trastem promes blong Jehova long saed blong Paradaes mo laef bakegen long ded, from we hemia ol samting we yumi wantem tumas blong oli kamtru. ?Be olsem wanem? ?Yumi stap trastem hem taem yumi mas mekem wan desisen we i laenap wetem ol rul blong hem long saed blong klin fasin? ?Yumi bilif fulwan se ol loa blong Jehova oli stret, mo oli save lidim yumi blong kasem bigfala glad taem yumi obei long olgeta? Hemia sam samting we i save traem fasin blong yumi blong trastem God. King Solomon i givim advaes se: “I nogud yu ting se save ya blong yu naoia, hem i naf blong givhan long yu. Yu mas trastem Hae God long olgeta tingting blong yu. Long olgeta samting we yu stap mekem, yu mas tingbaot hem oltaem, mo sipos yu stap mekem olsem, hem bambae i soemaot stret rod long yu, blong yu yu folem.” (Prov. 3:5, 6) I gud blong tingbaot tufala tok ya, ‘olgeta samting we yumi stap mekem’ mo “rod” blong yumi. I tru se yumi trastem ol promes blong God long saed blong fiuja, be tufala tok ya i soemaot se yumi mas trastem God long olgeta haf blong laef blong yumi. ?Yumi save mekem wanem blong soemaot se yumi trastem God taem ol samting oli traem pulum yumi blong mekem i no stret?

6. ?Yumi save mekem wanem blong yumi gat strong tingting blong sakemaot ol nogud tingting?

6 Sipos yumi wantem sakemaot ol nogud fasin,  fastaem yumi mas sakemaot ol nogud tingting. (Ridim Rom 8:5; Efesas 2:3.) ?Ale, yu save mekem wanem blong yu gat strong tingting blong sakemaot ol nogud tingting? Bambae yumi tokbaot faef rod: 1. Yumi mas prea long God blong i halpem yumi. (Mat. 6:9, 13) 2. Yumi mas tingting dip long ol eksampol blong Baebol long saed blong ol man we oli lesin long Jehova mo olgeta we oli no lesin long hem. Biaen, yumi mas tingbaot wanem frut we oli kasem from desisen blong olgeta. * (1 Kor. 10:8-11) 3. Yumi mas tingbaot se sipos yumi mekem sin, bambae yumi harem nogud mo tingting blong yumi i trabol. Mo bambae yumi mekem olgeta ya tu we yumi lavem olgeta, oli harem nogud. 4. Yumi mas tingbaot se God i harem nogud tumas taem wan man blong hem i mekem wan bigfala sin. (Ridim Ol Sam 78:40, 41.) 5. Yumi mas tingbaot se Jehova bambae i glad tumas taem wan man blong hem i sakemaot ol nogud fasin mo i mekem ol gudfala fasin, nating se man ya i stap wetem ol narafala no i stap hem wan nomo. (Sam 15:1, 2; Prov. 27:11) Yu tu yu save soemaot se yu trastem Jehova taem yu mekem fasin we i stret.

Yu Mas Trastem God Taem Ol Man Oli No Wantem Lesin Mo Oli Agensem Yu

7. ?Wanem ol samting we oli traem Jeremaea, mo samtaem hem i harem olsem wanem?

7 Plante long ol brata blong yumi oli stap long ol teritori we i had blong prij long man. Taswe oli mas gat strong tingting blong gohed blong prij. Profet Jeremaea tu i stap long wan teritori olsem. Hem i stap prij long taem ya we laef i strong tumas, hemia taem we kingdom blong Juda klosap i lus. Evri dei, ol samting oli traem fasin blong hem blong trastem Jehova from we hem i obei long Jehova, i talemaot ol jajmen blong Hem. Wan taem, Baruk we i gudfala sekretari blong Jeremaea i komplen from we hem i harem nogud. (Jer. 45:2, 3) ?Olsem wanem? ?Tingting blong Jeremaea i foldaon? I tru se, samtaem Jeremaea i harem nogud tumas. Hem i talem se: “Hae God. Sipos yu bin singaot trabol i kam long dei ya we mi mi bon long hem, . . . bambae i moa gud. . . . ?From wanem mama blong mi i bonem mi? Ating hem i bonem mi nomo blong mi stap kasem ol trabol ya, mo blong mi stap harem nogud, gogo laef blong mi i finis, we mi mi sem gud.”—Jer. 20:14, 15, 18.

8, 9. ?Folem Jeremaea 17:7, 8 mo Ol Sam 1:1-3, yumi mas mekem wanem blong gohed blong karem gudfala frut long wok blong prij?

8 Nating se i olsem, Jeremaea i gohed blong trastem Jehova mo blong mekem wok we Jehova i askem long hem blong mekem. Ale, gudfala profet ya i harem gud tumas blong luk ol tok blong Jehova long Jeremaea 17:7, 8 i kamtru. Vas ya i talem se: “Be man we i trastem mi, mo i putum tingting blong hem i stap strong long mi, mi bambae mi blesem hem. Man olsem, hem i olsem tri we i stap gru klosap long reva, we oltaem nomo, wota i stap kasem ol rus blong hem, nao ol lif blong hem oli stap grin gud, oli no save drae. Long taem blong bigsan, oltaem nomo bambae i stap karem frut. Mo long sem fasin, long taem blong trabol, man olsem, bambae hem i no save fraet, mo i no save seksek.”

9 Wan tri we i “gru klosap long reva,” i gohed blong karem gudfala frut. Long sem fasin, Jeremaea i gohed blong ‘karem gudfala frut’ long wok blong hem. Hem i no wantem save long ol rabis man we oli stap jikim hem. Hem i fasgud long Jehova, God ya we i stamba blong “wota” we i givim laef long ol man. Yes, Jeremaea i lesin mo i obei long olgeta samting we Jehova i talem long hem. (Ridim Ol Sam 1:1-3; Jer. 20:9) !Yumi evriwan yumi mas folem eksampol blong Jeremaea, speseli taem yumi stap mekem wok blong Jehova long ol teritori we i had tumas blong prij long man! Sipos teritori blong yu i olsem, i gud we yu gohed blong dipen fulwan long Jehova. Ale, Jehova bambae i givhan long yu blong yu gat strong tingting blong gohed blong ‘talemaot nem blong hem long fes blong ol man.’—Hib. 13:15.

10. ?Wanem ol gudfala samting we Jehova i givim long yumi, mo yumi mas tingbaot wanem kwestin?

 10 Jehova i givim plante samting blong givhan long yumi blong stanap strong long ol trabol we yumi stap kasem long ol las dei ya. Yumi save tingbaot sam long olgeta. Hem i givim fulwan Tok blong hem, Baebol, we oli stap tanem i go long plante moa lanwis mo oli tanem long fasin we i stret folem olfala hanraet. Jehova i yusum slef we i stret mo waes blong givim plante gudfala kakae long saed blong spirit long stret taem. Mo tu long ol miting mo ol asembli, Jehova i givim plante gudfala fren long yumi, hemia ol Kristin brata mo sista, we oli stap blong givhan long yumi. ?Yu yu stap yusum gud ol samting ya we Jehova i givim long yu? Olgeta man we oli yusum gud ol samting ya, ‘bambae oli singaot bigwan from we oli harem gud long hat blong olgeta.’ Be olgeta we oli no wantem lesin long God, ‘bambae oli krae from we hat blong olgeta i trabol tumas mo tingting blong olgeta i foldaon olgeta.’—Aes. 65:13, 14, NW.

Yu Mas Trastem God Taem Yu Wari Tumas

11, 12. ?From we i gat plante trabol long wol, waes blong God i pulum man blong mekem wanem?

11 Olsem we Baebol i talem, ol trabol we ol man oli kasem, oli stap kam plante moa. (Mat. 24:6-8; Rev. 12:12) Yu traem tingbaot taem bigfala ren i mekem we wota i fulap long ol ples. Plante man oli resis i go long ol ples we i hae, maet antap long ol hil no oli klaem long ruf blong ol haos. Long sem fasin, from we ol trabol oli kam plante moa, plante milian man oli traem faenem ples blong oli sef long hem. Ale, oli lukluk i go long mane, long politik, long jos, long save blong saentis, mo long teknoloji. Be i no gat wan long ol samting ya we i mekem olgeta oli harem se oli sefgud. (Jer. 17:5, 6) Ol man blong Jehova oli gat wan gudfala ples blong haed. Jehova nao i “strong sefples [“Bigfala Ston,” NW] blong yumi we bambae i stap oltaem, gogo i no save finis.” (Aes. 26:4) Man blong raetem Sam i tokbaot Jehova i se: “Hem nomo i stap blokem mi blong trabol i no kasem mi, mo i stap sevem mi. Hem i strong ples blong haed blong mi.” (Ridim Ol Sam 62:6-9.) ?Yumi save mekem wanem blong go haed long Bigfala Ston ya we i sefples blong yumi?

12 Yumi mas folem Tok blong Jehova, blong yumi stap fasgud long hem. Plante taem, Tok blong hem i defren olgeta long waes blong man. (Sam 73:23, 24) Waes blong man i pulum ol man blong tingting se: ‘Yu gat wan laef nomo; yu mas harem gud fulwan long hem.’ ‘Yu faenem wan gudfala wok.’ ‘Yu mas winim plante mane.’ ‘Yu pem hemia, mo hemia tu.’ ‘Yu go spel long ol narafala ples; yu harem gud long ol samting blong wol ya.’ Be waes blong God i pulum man blong folem advaes ya se: “[I gud we] olgeta we oli stap yusum wol, oli mas kam olsem olgeta we oli no stap yusum tumas wol ya. From we fasin blong wol ya i stap jenis.” (1 Kor. 7:31, NW) Mo tu, Jisas i talem se oltaem yumi mas putum wosip we yumi mekem i go long Jehova i stap fasples long laef blong yumi. Taem yumi mekem olsem, yumi stap hivimap ‘ol gudgudfala samting blong yumi long heven,’ from we long ples ya bambae oli save stap gud.—Mat. 6:19, 20.

13. ?Folem 1 Jon 2:15-17, wanem ol kwestin we yumi mas askem?

13 ?Olsem wanem? ?Tingting we yu gat long saed blong “wol ya” mo “ol samting blong wol ya,” oli soemaot se yu trastem Jehova fulwan? (1 Jon 2:15-17) ?Yu yu luk se ol blesing we Jehova i givim mo ol wok blong kingdom oli gud moa mo oli impoten moa i bitim ol samting we yu save kasem long wol ya? (Fil. 3:8) ?Yu yu stap traehad blong gat ‘ae we i klia gud’? (Mat. 6:22, Nyutesteman wetem Ol Sam long Bislama) Jehova i wantem se yu mekem desisen we i waes, speseli taem yu gat wan famle blong lukaot long hem. (1 Tim. 5:8) Mo hem i wantem tu se ol man blong hem oli trastem hem fulwan, i no wol ya blong Setan we bambae i lus.—Hib. 13:5.

14-16. ?Samfala oli kasem wanem gudfala samting taem ‘ae blong olgeta i klia gud,’ mo oli gohed blong putum wosip blong Jehova long fasples long laef blong olgeta?

14 Yu traem tingbaot eksampol blong Richard mo Ruth we tufala i gat tri pikinini. Richard i talem se: “Mi harem se mi save mekem moa long wok blong Jehova. Mi mi gat wan gudfala laef be mi harem olsem se mi stap mekem smol nomo long wok blong God. Ale, mi prea long Jehova long saed ya mo mi traem luk sipos mi naf blong katemdaon sam aoa blong wok. Mi mo Ruth i agri se bambae mi askem long bos blong mi blong mi save wok fo dei nomo long wik, nating se long kantri blong mifala, ol man oli gat problem long saed blong mane. Bos blong mi i agri, mo long sam wik nomo, mi stat blong wok fo dei long wik.” ?Richard i harem olsem wanem naoia?

15 Hem i talem se: “Pei we mi kasem i daon long 20 pesen long pei we mi kasem bifo. Be naoia, long wan yia, mi gat 50 dei moa we mi no wok, mekem se mi save spenem taem wetem famle blong mi mo mi save trenem ol pikinini blong mi. Ol aoa we mi spenem long wok blong prij i tu taem antap long ol aoa  we mi stap kasem bifo. Mo namba blong ol Baebol stadi blong mi i tri taem antap long namba we mi gat bifo. Mo mi gat moa wok long kongregesen. Ale, Ruth i mekem haftaem paenia sam samtaem long yia from we mi mi gat moa taem blong halpem ol pikinini. Mi gat strong tingting blong gohed blong folem program ya.”

16 Roy mo Petina, tufala i gat wan gel we i stap yet long haos wetem tufala. Tufala ya i naf blong katemdaon wok blong tufala, olsem nao, tufala i save joen long wok blong talemaot gud nius fultaem. Roy i talem se: “Mi wok tri dei long wik mo Petina i wok tu dei long wik. Mo tu, mifala i aot long haos blong mifala mo mifala i go long wan narafala haos we i smol nomo, we i isi blong klinim mo blong lukaot long hem. Mitufala i paenia bifo we mitufala i gat boe mo gel blong mitufala. Mitufala i neva lusum tingting ya blong paenia. Taswe, taem tufala pikinini blong mitufala i kam bigwan, mitufala i mekem wok blong paenia bakegen. Ol blesing we mitufala i kasem oli nambawan tumas i bitim bigfala mane.”

Yu Mas Letem ‘Pis Blong God’ i Lukaotgud Long Tingting Blong Yu

17. ?Plis yu save talem olsem wanem Baebol i leftemap tingting blong yu, nating se yu no save samting we bambae i hapen tumora?

17 I no gat wan long yumi i save wanem samting we bambae i hapen long laef blong hem tumora from we “samting we yumi no tingbaot, i save kamaot long yumi enitaem nomo.” (Prij. 9:11, NW) Be nating se i olsem, yumi save gat pis yet long tingting blong yumi. Yumi no olsem olgeta we oli harem se oli no sef from we oli no gat wan gudfala fasin fren wetem Jehova. (Mat. 6:34) Aposol Pol i raetem se: “Sipos yufala i trabol from sam samting, i nogud yufala i stap tingting tumas, i gud yufala i prea long God from evri samting. Yufala i mas askem long hem, mo yufala i mas talem tangkiu tu long hem. Nao pis we hem i givim, we i bigfala moa, i bitim save blong yumi, bambae hem i putum long tingting blong yufala, blong lukaot gud long yufala.”—Fil. 4:6, 7.

18, 19. ?Long wanem rod, Jehova i stap leftemap tingting blong yumi? Eksplenem.

18 Plante brata mo sista we trabol i kasem olgeta oli harem se tingting blong olgeta i kwaet mo oli kasem pis we Jehova i givim. Wan sista i talem se: “Wan dokta i talem plante toktok blong mekem mi fraet, blong mi agri blong tekem blad. Wan long ol fas toktok we hem i talem long mi se: ‘?Wanem krangke tingting ya blong no tekem blad?’ Long taem ya mo long sam nara taem bakegen, mi prea long Jehova long kwaet fasin nomo mo Jehova i putum pis long tingting blong mi. Ale, mi harem se mi gat paoa blong stanap strong. Nating se mi slak from we mi no gat tumas blad, be mi naf blong talemaot klia long dokta ya bilif blong mi we i stanap long Baebol. Mo tu mi eksplenem long hem from wanem mi no tekem blad.”

19 Samtaem, God i yusum ol Kristin brata mo sista blong halpem yumi, no hem i givim ol kakae long saed blong spirit long stret taem we yumi nidim. Ating yu harem wan brata no wan sista i talem se: “Haf ya i stret gud long mi. Samting ya nao we mi nidim!” Yes, nomata wanem samting i hapen long yumi, mo nomata wanem samting we yumi nidim, be Jehova bambae i soemaot long yumi se hem i lavem yumi sipos yumi trastem hem. Yumi olsem ol “sipsip” blong hem mo yumi karem nem blong hem.—Sam 100:3; Jon 10:16; Wok 15:14, 17.

20. ?From wanem ol man blong Jehova bambae oli stap gud, taem wol blong Setan i lus?

20 ‘Dei blong kros’ blong Jehova i stap kam klosap moa. Long dei ya, olgeta samting long wol blong Setan we ol man oli stap trastem, bambae oli lus. Gol, silva, mo ol narafala sas samting bambae oli no save sevem ol man. (Sef. 1:18; Prov. 11:4) Jehova nomo i save sevem yumi, hem i “Bigfala Ston” (NW) blong yumi we “bambae i stap oltaem, gogo i no save finis.” (Aes. 26:4) Taswe, i gud we yumi soemaot naoia se yumi trastem Jehova fulwan. Blong mekem olsem, yumi mas obei long hem mo yumi wokbaot long rod blong stret fasin, yumi mas talemaot Kingdom blong hem nating se ol man oli no wantem lesin long yumi no oli agensem yumi, mo yumi mas putum olgeta trabol blong yumi long hem. Taem yumi mekem olsem, bambae yumi ‘stap gud oltaem long laef blong yumi. Bambae yumi save we i no gat wan samting nating we i save mekem yumi fraet.’—Prov. 1:33.

[Futnot]

^ par. 6 Yu save lukluk buk ya, ‘Stap Long Laef Ya We God i Lavem Yu’ long pej 102-106.

?Yu Yu Save Eksplenem?

?Yu save mekem wanem blong soemaot se yu trastem God taem

• wan samting i traem pulum yu blong mekem i no stret?

• ol man oli no wantem lesin mo oli agensem yu?

• yu wari tumas?

[Kwestin]

[Tok blong pija long pej 17]

Taem yumi folem ol stamba rul blong God, samting ya i mekem yumi harem gud

[Tok blong pija long pej 18]

‘Jehova i Bigfala Ston blong yumi we bambae i stap oltaem, gogo i no save finis’