Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Yu Mas Letem Spirit Blong God i Gat Paoa Long Yu, Be i No Spirit Blong Wol

Yu Mas Letem Spirit Blong God i Gat Paoa Long Yu, Be i No Spirit Blong Wol

 Yu Mas Letem Spirit Blong God i Gat Paoa Long Yu, Be i No Spirit Blong Wol

“Spirit ya we yumi kasem finis, hem i no wan spirit we i kamaot long wol. Hem i Spirit blong God ya, we hem nomo i sanem i kam long yumi blong yumi save olgeta samting we hem i givim long yumi.”—1 KOR. 2:12.

1, 2. (a) ?Ol tru Kristin oli stap mekem wanem faet? (b) ?Wanem ol kwestin we bambae yumi tokbaot?

!OL TRU Kristin oli stap faet agensem wan enemi! Enemi ya i gat bigfala paoa, hem i save trikim man, mo hem i lan gud blong faet. Enemi ya i yusum wan tul blong faet we i wok gud, nao hem i naf blong winim bighaf blong ol man long wol, oli kam aninit long paoa blong hem. Be yumi no mas harem olsem se yumi no gat naf paoa blong blokem enemi ya, mo se bambae yumi no save winim faet ya. (Aes. 41:10) Yumi gat wan samting we i save protektem yumi, mo enemi ya i no save spolem samting ya.

2 Faet blong yumi i no wan prapa faet, be hem i wan faet long saed blong spirit. Enemi blong yumi hem i Devel Setan, mo tul blong faet we hem i yusum moa, hemia “spirit we i kamaot long wol.” (1 Kor. 2:12) Bigfala samting we i save protektem yumi agens long enemi ya, hemia spirit blong God. Sipos yumi no wantem ded long faet ya, mo sipos yumi wantem gohed blong stap frengud wetem God, yumi mas askem spirit blong God mo soemaot frut blong spirit ya long laef blong yumi. (Gal. 5:22, 23) ?Be wanem ya spirit blong wol? ?Mo spirit ya i pulum plante man olsem wanem? ?Yumi save luksave olsem wanem se spirit blong wol i gat paoa long yumi? ?Eksampol blong Jisas i tijim wanem long saed blong fasin blong letem spirit blong God i gat paoa long yumi? ?Mo eksampol blong hem i tijim wanem long fasin blong blokem spirit blong wol?

?From Wanem Spirit Blong Wol i Stap Long Evri Ples?

3. ?Wanem ya spirit blong wol?

3 Setan we i “masta blong wol ya,” hem nao i stamba blong spirit blong wol. Mo spirit ya i wok agensem tabu spirit blong God. (Jon 12:31; 14:30; 1 Jon 5:19) Spirit ya, hemia tingting blong wol we i gat bigfala paoa long ol man, mo i pulum olgeta blong mekem samting. Paoa ya i lidim ol man tede blong oli agensem samting we God i wantem mo stamba tingting blong Hem.

4, 5. ?Spirit ya we i kamaot long Setan, i stap long evri ples olsem wanem?

4 ?Spirit ya we i kamaot long Setan, i stap long evri ples olsem wanem? Long stat, Setan i trikim Iv long garen blong Iden. Hem i pulum Iv blong bilif se sipos hem nomo i bos long laef blong hem, laef blong hem bambae i kam moa gud. (Jen. 3:13) !Setan i soemaot stret se hem i man blong giaman! (Jon 8:44) Biaen Setan i yusum Iv blong i pulum Adam, blong bambae Adam i no moa obei long Jehova. From we Adam i jusum blong mekem olsem, ol man oli kam slef blong sin. Frut we i kamaot se, ol man oli gat fasin ya blong  folem tingting blong Setan, hemia blong no obei long God.—Ridim Efesas 2:1-3.

5 Setan i pulum plante enjel tu oli gorong, nao oli kam ol rabis enjel. (Rev. 12:3, 4) Hemia i hapen smol taem bifo we Bigfala Wota i ron, long taem blong Noa. Ol enjel ya oli bilivim se laef blong olgeta bambae i kam moa gud sipos oli lego wok we Jehova i givim long olgeta long heven. Setan i pulum olgeta blong oli tekem bodi olsem man mo kamdaon long wol, mo blong oli mekem samting we oli no gat raet blong mekem, folem prapa tingting blong olgeta nomo. (Jud 6) Ol rabis enjel ya we oli tekembak spirit bodi blong olgeta, oli stap halpem Setan blong ‘giaman long olgeta man long wol, blong lidim olgeta oli go krangke.’ (Rev. 12:9) Sore tumas, be bighaf blong ol man oli no save nating se ol rabis enjel oli gat paoa long olgeta.—2 Kor. 4:4.

?Spirit Blong Wol i Gat Paoa Long Yu?

6. ?Wanem nomo i save mekem se spirit blong wol i spolem yumi?

6 Plante man oli no save se Setan i stap pulum ol man olsem wanem. Be ol tru Kristin oli save ol rod we Setan i yusum blong trikim ol man, from we oli lanem long Baebol. (2 Kor. 2:11) Blong talem stret, spirit blong wol bambae i spolem yumi sipos yumi nomo yumi letem spirit ya i gat paoa long yumi. Bambae yumi tokbaot fo kwestin, we oli save halpem yumi blong faenemaot sipos spirit blong God i gat paoa long yumi, no spirit blong wol.

7. ?Wanem rod we Setan i yusum, blong traem pulum yumi i go longwe long Jehova?

7 ?Ol pleplei we mi mi jusum, oli soemaot wanem long saed blong mi? (Ridim Jemes 3:14-18.) Setan i wantem se yumi stap longwe long God, ale hem i traem pulum yumi blong laekem faet. Hem i save se Jehova i no laekem nating man we i laekem faet. (Sam 11:5) From samting ya, Setan i traem blong yusum ol buk, ol muvi, ol miusik, mo ol kompiuta gem, blong pulum yumi blong mekem samting we tingting blong yumi nomo i wantem. Sam long ol kompiuta gem ya oli pulum man we i plei, blong hem i mekem olsem se hem i stap slip olbaot, no olsem se hem i stap faet long fasin we i raf bitim mak. Setan i glad sipos long hat blong yumi, yumi laekem ol fasin we i stret, be long sem taem, yumi laekem ol rabis fasin tu we hem i stamba blong olgeta.—Sam 97:10.

8, 9. ?Wanem ol kwestin long saed blong pleplei, we yumi mas askem?

8 Spirit blong God i wok long fasin we i defren. Hem i pulum ol man we oli letem spirit ya i gat paoa long olgeta, blong oli stap klin, oli gat pis, mo oli gat sore. I gud sipos yumi askem kwestin ya se: ‘?Ol pleplei we mi mi jusum, oli givhan long mi blong mi soemaot ol gudfala fasin?’ Waes we i kam long heven “i no save giaman.” Ol man we spirit blong God i gat paoa long olgeta, oli go luk ol man raonabaot long olgeta, blong tokbaot klin fasin mo pis. Be tu, taem oli stap olgeta nomo, oli no laekem nating blong wajem ol man we oli raf bitim mak mo ol man we oli slip olbaot.

9 Jehova i wantem se yumi mekem wosip long hem nomo. Be long saed blong Setan, bambae hem i glad tumas sipos yumi wosipim hem, wan taem nomo. Hemia nao wanem we hem i askem long Jisas. (Luk 4:7, 8) Maet yumi save askem se: ‘?Pleplei we mi mi jusum, i givhan long mi blong mi mekem wosip long Jehova nomo? ?Pleplei ya i mekem se i isi long mi blong winim spirit ya blong wol, no i mekem i had long mi? ?Mi mi mas jenisim fasin blong mi blong jusum ol pleplei?’

10, 11. (a) ?Long saed blong ol sas samting, wanem fasin we spirit blong wol i pulum ol man blong oli gat? (b) ?Tok blong God we tabu spirit i putum long tingting blong ol man blong oli raetem, i talem se ol man oli mas gat wanem fasin?

10 ?Wanem tingting blong mi long fasin ya blong gat plante samting? (Ridim Luk 18:24-30.) ‘Ol samting we ae i luk,’ griri fasin, mo fasin blong ronem ol sas samting, oli kamaot long spirit blong wol. (1 Jon 2:16) Spirit ya i pulum plante man blong oli wantem kam rijman. (1 Tim. 6:9, 10) Spirit ya i pulum yumi blong bilif se sipos man i hivimap plante sas samting, bambae laef blong hem i stap gud blong longtaem. (Prov. 18:11) Be, sipos yumi lavem mane moa i bitim we yumi lavem God, bambae Setan nao i winim faet ya. Yumi mas askem kwestin ya: ‘?Mi mi yusum laef blong mi blong hivimap ol samting long bodi nomo, mo ol samting we mi mi harem gud long olgeta?’

11 Be Tok blong God we tabu spirit i putum long tingting blong ol man blong oli raetem, i talem samting we i defren. Tok ya i pulum yumi blong gat stret tingting long saed blong mane, mo blong yumi wok had blong kasem samting we yumi mo famle blong yumi, i nidim blong stap laef. (1 Tim. 5:8) Jehova i wan God we i glad blong givim samting mo blong halpem narafala. Spirit blong Jehova i pulum ol man we oli letem spirit ya i gat paoa long olgeta, blong olgeta tu oli gat fasin olsem Jehova blong givim, be i no blong kasem samting nomo. Oli tinghae moa long ol  man i bitim we oli tinghae long ol samting we oli gat. Mo taem oli naf, oli glad blong serem ol samting we oli gat. (Prov. 3:27, 28) Mo oli neva letem fasin blong ronem mane i tekem ples blong wok blong God.

12, 13. ?Defren long spirit blong wol, spirit blong God i gat paoa blong mekem i gud long yumi olsem wanem?

12 ?Fasin blong mi i soemaot se mi mi letem weswan spirit i gat paoa long mi, spirit blong God no spirit blong wol? (Ridim Kolosi 3:8-10, 13.) Spirit blong wol i pulum ol man blong oli mekem ol samting we tingting blong olgeta nomo i wantem. (Gal. 5:19-21) Taem ol samting long laef blong yumi oli go gud, bambae yumi no luksave se weswan spirit nao i gat paoa long yumi. Be sipos yumi gat sam problem olsem, maet wan Kristin brata no sista i no wantem toktok long yumi, i mekem yumi harem nogud, no i sin agensem yumi, ale long taem ya nao bambae yumi luksave se weswan spirit i gat paoa long yumi. Mo tu, taem yumi stap yumi nomo long haos, yumi save luksave se weswan spirit nao i gat paoa long yumi. Maet yumi mas jekem gud ol fasin blong yumi. Yumi mas askem ol kwestin olsem: ‘?Long ol sikis manis we oli pas, fasin blong mi i kam moa olsem fasin blong Jisas? ?No mi stap tekembak sam rabis fasin blong mi, mo sam fasin blong toktok we oli nogud?’

13 Spirit blong God i save givhan long yumi blong ‘sakemaot olfala laef blong yumi wetem ol fasin blong hem,’ mo “putum niufala laef” olsem prapa klos blong yumi. Hemia bambae i givhan long yumi blong yumi lavem moa ol man mo yumi kaen long olgeta. Bambae yumi glad moa blong fogivim ol narafala, nating sipos oli mekem i no stret long yumi. Taem narafala i mekem i nogud long yumi, bambae yumi no moa ‘kros, yumi no holem kros, mo yumi no kros kwik. Mo taem yumi kros, yumi no sakem tok blong yumi i go antap, mo yumi no tok nogud.’ Defren olgeta, bambae yumi traehad blong “kaen gud long olgeta.”—Efes. 4:31, 32.

14. ?Plante man long wol oli gat wanem tingting long saed blong Baebol?

14 ?Mi mi respektem ol rul blong Baebol long saed blong klin fasin, mo mi laekem ol rul ya? (Ridim Ol Proveb 3:5, 6.) Spirit blong wol i mekem se ol man oli agensem Tok blong God. Ol man we spirit blong wol i gat paoa long olgeta, oli sakemaot sam tok blong Baebol we oli ting se oli no stret, mo oli folem ol kastom mo ol save blong man nomo. (2 Tim. 4:3, 4) Sam narafala oli sakemaot fulwan Tok blong God. Ol man olsem oli talem se Baebol i no tru, mo se ol tok blong hem oli no stret long laef blong yumi tede. Ale oli folem prapa waes blong olgeta. Oli sakemaot ol tabu rul we Baebol i stanemap long saed blong fasin blong slip wetem man no woman blong narafala, fasin blong man i slip wetem man bakegen mo woman i slip wetem woman bakegen, mo fasin blong divos. Oli tijim se “ol fasin we oli nogud, se oli gud nomo, mo ol fasin we oli gud, se oli nogud.” (Aes. 5:20) ?Olsem wanem? ?Spirit ya i gat paoa long yumi tu? ?Yumi folem waes blong man mo prapa tingting blong yumi nomo, taem yumi fesem wan problem? ?No yumi traehad blong folem advaes blong Baebol?

15. ?Bitim we yumi folem prapa waes blong yumi, i gud blong yumi mekem wanem?

15 Spirit blong God i pulum yumi blong respektem Baebol. Sem mak long man blong raetem Sam, yumi luk tok blong God olsem wan tos we i tosem ples we yumi putum leg blong yumi long hem, mo olsem wan laet we i saenem rod long fored blong yumi. (Sam 119:105, NW) Yumi no mas folem prapa waes blong yumi nomo. I moa gud we yumi trastem Tok blong God long Baebol, mo yumi dipen long hem blong i givhan long yumi blong luksave samting we i stret, mo samting we i no stret. Yumi lanem blong respektem Baebol, be tu blong laekem loa blong God.—Sam 119:97.

?Eksampol Blong Jisas i Tijim Wanem Long Yumi?

16. ?Sipos yumi wantem gat “tingting blong Kraes,” yumi mas mekem wanem?

16 Blong letem spirit blong God i gat paoa long yumi, yumi mas gat “tingting blong Kraes.” (1 Kor. 2:16) Sipos yumi wantem gat “sem tingting” olsem Jisas Kraes, yumi mas kasem save long tingting blong hem mo ol samting we hem i mekem. Biaen, yumi save folem fasin blong hem. (Rom 15:5; 1 Pita 2:21) I gud yumi tokbaot sam rod blong mekem olsem.

17, 18. (a) ?Eksampol blong Jisas i tijim wanem long saed blong prea? (b) ?From wanem yumi mas “gohed blong askem”?

17 Yumi mas prea from spirit blong God. Bifo we ol samting oli kam traem Jisas, hem i prea blong spirit blong God i givhan long hem. (Luk 22:40, 41) Yumi tu, yumi mas askem long God blong i givim tabu spirit blong hem. Jehova i givim spirit blong hem fri nomo, mo hem i glad blong givim spirit ya long evri man we oli askem wetem bilif. (Luk 11:13) Jisas i talem se: “Yufala i mas gohed blong askem, nao bambae yufala i save kasem, mo yufala i mas gohed blong lukaot, nao bambae yufala i save faenem, mo yufala i  mas gohed blong kilkilim doa, nao bambae doa i save open long yufala. Man we i stap askem samting, oltaem hem i save kasem samting ya. Mo man we i stap lukaot samting, oltaem hem i save faenem samting ya. Mo man we i stap kilkilim doa, oltaem doa i save open long hem.”—Mat. 7:7, 8.

18 Taem yumi nidim spirit blong Jehova mo help blong hem, yumi no mas stop blong askem. Maet yumi mas prea plante taem moa, mo taem yumi prea, maet yumi mas toktok longtaem moa. Samtaem, bifo we Jehova i ansa long prea blong ol man, hem i letem taem long olgeta blong oli soemaot wari we i stap dip long hat blong olgeta, mo blong oli soemaot se bilif blong olgeta i tru. *

19. ?Wanem samting we Jisas i mekem oltaem? ?Mo from wanem yumi mas folem fasin blong hem?

19 Yumi mas obei fulwan long Jehova. Oltaem Jisas i mekem ol samting we Papa blong hem i glad long olgeta. Wan taem, Jisas i fesem wan trabol we bambae i traem hem bigwan, mo Jisas i tingting long wan rod blong winim trabol ya. Long taem ya nomo, tingting blong hem i defren long samting we Papa blong hem i wantem. Nating se i olsem, Jisas i trastem Papa blong hem, mo i talem long hem se: “Yu no mekem olsem we mi mi wantem, yu mekem olsem we yu nomo yu wantem.” (Luk 22:42) I gud yu askem kwestin ya: ‘?Mi mi obei long God nating se i no isi long mi?’ Sipos yumi wantem kasem laef, yumi mas obei long God. Hem i God ya we i Mekem yumi, hem i Stamba blong laef blong yumi, mo hem i Givhan long yumi evri dei. Taswe yumi mas obei fulwan long hem. (Sam 95:6, 7) I no gat wan narafala samting we i save tekem ples blong fasin obei ya. Sipos yumi wantem se God i glad long yumi, yumi mas obei long Hem.

20. ?Ful laef blong Jisas i stanap long wanem? ?Mo yumi save folem fasin blong hem olsem wanem?

20 Yumi mas save gud Baebol. Taem Setan i agensem bilif blong Jisas, Jisas i stanap strong mo i yusum ol vas blong Baebol. (Luk 4:1-13) Taem ol lida blong skul oli agensem hem, hem i yusum tok blong God blong ansa long olgeta. (Mat. 15:3-6) Ful laef blong Jisas i stanap long save blong hem long loa blong God, mo blong mekem mining blong loa ya i kam klia moa. (Mat. 5:17) Yumi tu, yumi wantem fulumap tingting blong yumi wetem Tok blong God. Tok ya i save mekem bilif blong yumi i kam strong. (Fil. 4:8, 9) Maet sam long yumi oli harem se i no isi long olgeta blong faenem wan stret taem, blong mekem prapa stadi blong olgeta mo blong mekem famle stadi tu. Be bitim we yumi traem blong faenemaot wanem taem we i stret blong stadi, i moa gud we yumi nomo yumi makemaot wan stret taem blong stadi.—Efes. 5:15-17.

21. ?Wanem plan we i gud blong yumi yusum, blong yumi save gud moa Tok blong God, mo yumi folem tok ya?

21 “Slef ya we i stret mo waes,” i givhan long yumi  blong yumi gat taem blong mekem prapa stadi blong yumi, mo famle stadi tu. Blong mekem olsem, slef ya i mekem plan blong evri wik, yumi gat wan naet blong mekem Famle Wosip. (Mat. 24:45, NW) ?Olsem wanem? ?Yu yu stap folem gud plan ya? Blong givhan long yu blong gat tingting blong Kraes, i gud yu mekem se taem yu stap stadi long wan poen, be yu traem blong tingbaot tok we Jisas i tijim long saed blong poen ya. Yu save yusum buk ya, Watch Tower Publications Index, blong faenemaot sam moa save long poen ya we yu stap stadi long hem. I gud blong tingbaot se, stat long yia 2008 kasem 2010, i gat wan haf we i kamaot 12 taem long magasin ya Wajtaoa (Franis/Inglis), we stamba tok blong hem se “Samting We Yumi Lanem Long Jisas.” Maet yu wantem yusum ol haf ya, long taem blong stadi blong yu. Stat long yia 2006, i gat wan haf long magasin ya Wekap!, we nem blong hem se, “?Bambae Yu Yu Ansa Olsem Wanem?” Ol kwestin long haf ya oli blong givhan long yu, blong yu mekem save blong yu long Baebol i kam bigwan moa, mo i kam dip moa. I gud we sam samtaem, yu yusum ol haf olsem long Famle Wosip blong yu.

Yumi Save Winim Wol

22, 23. ?Yumi mas mekem wanem, blong yumi save winim wol ya?

22 Blong spirit blong God i lidim yumi, yumi mas agensem spirit blong wol. Be i no isi blong agensem spirit ya. Samtaem yumi mas traehad bigwan, olsem se yumi stap mekem wan faet we i strong tumas. (Jud 3) !Be yumi save winim faet ya! Jisas i talem long ol disaepol blong hem se: “Long wol ya bambae yufala i harem nogud tumas. Be yufala i no fraet. Mi mi winim paoa blong olgeta samting blong wol ya finis.”—Jon 16:33.

23 Yumi tu yumi save winim wol ya, sipos yumi agensem spirit blong wol, mo yumi mekem bes blong yumi blong gat spirit blong God. Tru ya, “God i stap wetem yumi, mo i no gat man nating we i strong moa, we bambae i save agens long yumi.” (Rom 8:31) Taem yumi gat spirit blong God mo yumi letem spirit ya i lidim yumi taem yumi folem ol tok blong Baebol, bambae yumi harem gud, yumi gat pis, yumi glad, mo yumi save gat strong tingting se bambae yumi laef blong olwe long niufala wol ya we klosap nao i kamtru.

[Futnot]

^ par. 18 Blong kasem moa save long saed ya, lukluk pej 170 kasem 173 blong buk ya, ?Wanem Samting We Baebol i Rili Tijim?

?Yu Yu Tingbaot?

• ?From wanem spirit blong wol i stap long evri ples?

• ?Wanem ol fo kwestin we yumi mas askem?

• ?Eksampol blong Jisas i tijim wanem tri samting long saed blong fasin blong gat spirit blong God?

[Kwestin]

[Tok blong pija long pej 12]

?Sam enjel oli kam ol rabis enjel olsem wanem?

[Tok blong pija long pej 15]

Setan i yusum spirit blong wol blong kontrolem ol man, be yumi save kamaot long paoa blong hem