Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

?From Wanem Plante Mared Oli No Stap Gud Longtaem?

?From Wanem Plante Mared Oli No Stap Gud Longtaem?

 ?From Wanem Plante Mared Oli No Stap Gud Longtaem?

“Sam Farisi oli kam long [Jisas], oli askem kwestin long hem blong traem mekem hem i foldaon. Oli talem se, ‘?I stret long loa blong yumi blong man i mekem divos long woman blong hem, from we hem nomo i wantem, no i no stret olsem?’”—Matiu 19:3.

PLANTE man long taem blong Jisas oli no save sipos man mo woman we i mared, tufala i save stap gud tugeta longtaem, no sipos tufala i mas stap tugeta longtaem. Jisas i talem long olgeta se: “?Ating yufala i no ridim tok blong Baebol? Baebol i talem se, ‘God we i mekem olgeta samting, fastaem, hem i mekem tu man nomo, wan we i man, wetem wan we i woman. Nao hem i talem se, “From samting ya, bambae man i mas aot long papa mo mama blong hem, i mas go joen wetem woman blong hem. Nao tufala bambae i kam olsem wan bodi nomo.”’ Mo Jisas i gohed i talem se, ‘Nao from samting ya, tufala i no moa tu, tufala i olsem wan bodi nomo. Mo from we God i joenem tufala olsem, man i no mas brekem mared blong tufala.’” * (Matiu 19:4-6) I klia nomo we God i wantem se man mo woman we i mared, tufala i mas stap gud tugeta longtaem.

Long plante kantri tede, samwe long 40 pesen blong ol man mo woman we oli mared, oli “brekem” mared blong olgeta mo oli divos. ?Olsem wanem? ?Advaes we i stap long Baebol long saed blong mared, i no moa stret long taem blong yumi? ?I gat wan samting i rong long plan ya we God i stanemap, mekem se plante mared oli no save stap longtaem?

Yu traem tingbaot se wan man mo woman blong hem, tufala i pem wan trak. Tufala i lukaot gud long trak blong tufala mo tufala i no ron spid long hem. Trak blong tufala i stap gud longtaem. Wan narafala man wetem woman blong hem, tufala i pem wan trak we i sem mak long tufala narafala ya. Be man ya wetem woman blong hem, tufala i no yusum taem mo paoa blong tufala blong lukaot gud long trak blong tufala, mo tufala i ron spid long hem. Ale trak ya i bagarap mo tufala i no moa wantem. ?Hu i mekem trak ya i nogud? ?Ol man we oli wokem trak ya no tufala we i pem trak ya? I klia nomo se hem i fol blong tufala ya.

Long sem fasin, nating se plante mared oli no stap gud longtaem, samting ya i no min se plan we God i stanemap long saed blong mared i nogud, no i gat wan samting i rong long hem. Yumi save samting ya from we i gat plante milian man mo woman we mared blong olgeta i stap gud longtaem. Mared blong olgeta ya i mekem oli glad mo laef blong olgeta i gud. Mo mared blong olgeta i givhan long famle blong olgeta mo ol man raonabaot long olgeta, blong oli glad mo blong laef blong olgeta tu i gud. Man mo woman tufala i mas lukaot gud long mared blong tufala, sem mak olsem man we i lukaot gud long trak blong hem. Oltaem tufala i mas wok had blong mekem mared blong tufala i stap strong. Sipos tufala i mekem olsem bambae mared blong tufala i save stap gud longtaem.

Nating se yu mared i no longtaem no yu mared plante yia finis, advaes blong Baebol i save givhan gud long yu blong mekem mared blong yu i stap strong. Bambae yu save luk sam eksampol long ol pej we oli kam biaen.

[Futnot]

^ par. 3 Baebol i talem se man mo woman we i mared, tufala i save divos sipos wan long tufala i slip wetem narafala man no woman.—Matiu 19:9.