Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 BAEBOL I TALEM WANEM

Stap Long Stret Taem

Stap Long Stret Taem

Plante man we oli tinghae long fasin ya blong stap long stret taem, olgeta tu oli stap let be oli traehad oltaem blong stap long stret taem. Baebol i givim plante gudfala advaes long saed ya.

?From wanem i impoten blong stap long stret taem?

?FROM WANEM I IMPOTEN?

Sam man oli faenemaot se taem yu mas kasem wan ples long wan stret taem be yu kam eli, hemia i daonem wari. Ol man oli tinghae long olgeta we oli stap oltaem long stret taem. ?From wanem?

Taem yu stap long stret taem, yu soemaot se yu naf blong mekem samting. Taem yu stap long stret taem, hemia i soemaot se yu bos long laef blong yu, be yu no letem ol samting we oli no impoten oli blokem yu blong mekem samting we yu wantem.

Taem yu stap long stret taem, yu soemaot se yu respektem narafala mo yu tok tru. Long ol ples we plante taem ol man oli no holem promes blong olgeta mo oli no wantem save long hem, ol man oli glad long olgeta we oli holemtaet promes blong olgeta. Ol fren mo ol famle oli save respektem wan man we ol narafala oli save dipen long hem. Ol bos oli tinghae long man we i kam wok long stret taem, mo i finisim wok blong hem long stret taem. Ol man olsem, bos blong olgeta i save leftemap pei blong olgeta, mo i save trastem olgeta moa.

?BAEBOL I TALEM WANEM?

I gat sam vas blong Baebol we oli tokbaot fasin ya blong stap stret long taem. Eksampol, Baebol i talem se: “Yufala i mas mekem olgeta samting long fasin we i stret gud, we ol man oli glad long hem.” (1 Korin 14:40) Taem tu man i agri blong mit long wan spesel ples long wan stret taem, i stret mo i impoten we tufala i stap long stret taem. Baebol i talem tu se: “Olgeta samting we oli stap kamtru long wol ya, oli stap kamtru stret long taem we God i putum.” (Prija 3:1) Ol tok raonabaot long vas ya oli talem se i gat ‘taem blong man i planem garen, mo taem blong man i tekemaot kakae long garen.’ (Prija 3:2) Ol fama oli savegud stret taem blong planem kakae, mo oli planem long stret taem, blong mekem se ol kakae ya oli save karem ol gudfala kakae. Yumi save talem long wan narafala tok se taem ol fama ya oli no let, oli kasem gudfala frut long wok blong olgeta.

Baebol i soemaot wan moa gudfala risen blong stap long stret taem: Hemia i soemaot se yu respektem ol narafala mo taem blong olgeta. (Filipae 2:3, 4) Be olgeta we oli let oltaem, oli stap stilim taem blong ol narafala.

“Yufala evriwan i mas givgivhan long yufala long laef blong yufala. I nogud wan man i stap lukaot long laef blong hem nomo.”Filipae 2:4.

 ?Yu save mekem wanem blong stap long stret taem?

?BAEBOL I TALEM WANEM?

Baebol i pulum yumi blong yumi mekem plan fastaem. (Ol Proveb 21:5) Sipos yu luk se oltaem yu stap let, maet program blong yu i fulap tumas. Ating i gud we yu katemaot sam samting long program blong yu we oli no impoten mo oli blong westem taem nomo. Sipos yu mekem plan se yu mas go long wan ples long wan stret taem mo biaen yu mas go long wan narafala ples tu, i gud yu mekem plan blong yu se bambae yu kasem narafala ples ya eli. Ale sipos weta i nogud, no i gat tumas trak long rod nao yu slo, be bambae yu no let.

Baebol i pulum yumi tu blong yumi no flas. (Ol Proveb 11:2) Hemia i min se yu mas save samting we yu naf blong mekem. Bifo we yu agri long wan samting, yu mas lukluk gud long program blong yu blong luk sipos yu naf blong mekem samting ya long stret taem. !Sipos yu mekem tumas plan, bambae yu wari mo yu harem nogud, mo hemia i spolem ol narafala tu!

Baebol i talem se yumi mas yusum gud taem blong yumi. (Efesas 5:15, 16) Yu mekem ol samting we oli moa impoten fastaem. (Filipae 1:10) Eksampol, taem yu stap wet long wan bas no long ol narafala, i gud yu spenem taem ya blong rid, no yu mekem plan blong ol narafala samting we bambae yu mekem long dei ya.

“Man we i mekem gudfala plan mo i stap wok strong long hem, hem i save kasem plante samting.”Ol Proveb 21:5.