Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Bigfala taon ya Astana

 OL KANTRI MO OL MAN

Yumi Wokbaot i Go Long Kasakstan

Yumi Wokbaot i Go Long Kasakstan

BIFO, ol Kasak oli stap muv i go long ol defdefren ples. Kam kasem tede, sam Kasak we oli stap lukaot long ol sipsip, oli muvum ol sipsip blong olgeta i go long ol defdefren ples we i gat gudfala gras long hem, long ol defren taem blong yia. Long hot taem, oli stap antap long ol hil we i kolkol lelebet, be taem i gat sno, oli lidim ol sipsip i kamdaon long ples we i flat mo i wom.

Sam Kasak oli laef long ol bigbigfala taon. Be plante kastom, kakae, mo ol samting we oli wokem, i sem mak long ol bubu blong olgeta bifo, we oli bin muv i go long ol defdefren ples. Oli gat plante naesfala vas, singsing, mo miusik we oli plei long ol instramen we olgeta nomo oli wokem.

 Wan yurt i wan kastom haos we i isi blong karem i go olbaot, mo i wan saen se man i lukaot gud long ol samting raonabaot long hem we God i wokem. Ol man blong lukaot long sipsip oli laekem yet ol haos ya, mo ol Kasak we oli laef long taon oli stap yusum haos ya long ol spesel lafet. Ol turis tu oli laekem blong stap long ol yurt ya. OI woman oli flasem ol yurt wetem ol naes kaliko we oli wivim mo somap, mo ol mat we oli gat gudhan blong wokem.

Insaed long wan yurt

Ol Kasak famle afsaed long taon, oli laekem tumas ol hos blong olgeta. I gat samwe long 21 defren toktok long lanwis blong ol Kasak blong talem hos, mo wanwan long olgeta i gat prapa mining blong hem. Mo i gat bitim 30 toktok blong talem kala blong ol hos. Wan naesfala hos i wan nambawan presen yet blong givim long narafala. Ol boe oli lanem blong ron long hos taem oli smol nomo.

Oltaem ol Kasak oli kakae mit, mo i no gat pima long kakae blong olgeta. I gat tu dring we oli laekem tumas, hemia koumiss, we i melek blong hos mo oli talem se i gud long helt blong man, mo shubat, we i melek blong kamel, i konkon smol, mo i gat plante gudfala samting long hem.

Long branj ofis blong ol Witnes blong Jehova long Almati, oli welkamem ol visita.

Leped blong sno i stap antap long ol hil long hot taem