Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | KONTROLEM OL FASIN WE YU STAP MEKEM

3 Yu No Stop, Yu Gohed Nomo

3 Yu No Stop, Yu Gohed Nomo

Plante man oli talem se i save tekem 21 dei nomo blong wan man i lanem wan niu samting, we hem i save mekem long ful laef blong hem. Be ol risej oli soemaot se sam man oli save tekem sam dei nomo blong lanem wan niufala samting, be sam narafala oli tekem taem blong lanem. ?Olsem wanem, hemia i daonem tingting blong yu?

Yu traem tingbaot se yu wantem blong eksasaes tri taem long wan wik.

  • Fas wik, yu winim.

  • Seken wik, yu mestem wan dei.

  • Namba tri wik, yu winim bakegen.

  • Namba fo wik, yu no eksasaes nating.

  • Namba faef wik, yu winim bakegen, mo yu neva mestem.

I tekem faef wik blong yu folem program ya blong eksasaes tri taem long wan wik, we yu no mestem wan dei. Maet yu luk se i tekem taem, be sipos yu kasem mak we yu wantem, bambae yu glad se yu trenem yu blong mekem wan gudfala samting.

BAEBOL I TALEM SE: Nating we trabol i stap kasem stret man hamas taem, be oltaem hem i save girap bakegen.”Ol Proveb 24:16.

Baebol i leftemap tingting blong yumi blong gohed nomo, nating se samtaem yumi foldaon. Samting we i moa impoten hemia, hamas taem yumi girap bakegen, be i no hamas taem yumi foldaon.

Samting we i moa impoten, hemia samting we i kamaot long en, se hamas taem yumi girap bakegen, be i no hamas taem yumi foldaon

SAMTING WE YU SAVE MEKEM

  • Yu no mas ting se taem yu foldaon, i finis nao. Yu mas tingbaot se taem yu stap traehad blong kasem samting we yu wantem, bambae i gat sam samting i mekem yu foldaon.

  • Yu putum tingting blong yu long taem ya we ol samting oli go gud. Eksampol. Sipos yu wantem kam gud moa long fasin blong yu blong toktok wetem ol pikinini blong yu, i gud yu askem se: ‘?Wetaem i laswan taem we mi wantem tok strong long ol pikinini blong mi, be mi no mekem? ?Long taem ya, mi mekem wanem? ?Mi save mekem samting ya bakegen?’ Ol kwestin olsem oli save givhan long yu blong mekem samting we i gud, i bitim we yu tingbaot ol samting we yu mestem.

?Yu yu wantem save olsem wanem Baebol i save givhan long yu blong gat sam narafala fasin olsem, winim ol wari blong laef, gat wan famle we i hapi, mo yu glad moa long laef? Yu save toktok wetem ol Witnes blong Jehova, no yu save go long websaet ya, jw.org.