Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STORI BLONG FRAN PEJ | KONTROLEM OL FASIN WE YU STAP MEKEM

1 Gat Stret Tingting

1 Gat Stret Tingting

Ating yu wantem jenisim evri samting long laef blong yu kwiktaem nomo. Yu talem se: ‘Long wik ya, bae mi stop smok, mi stop swea, mo mi stop blong wekap let long naet. Mo bambae mi stat blong eksasaes, mo kakae gudfala kakae, mo bae mi stat blong toktok long tufala olfala bubu blong mi.’ !Be sipos yu traem blong jenisim evri samting wantaem, bambae yu neva winim wan long olgeta!

BAEBOL I TALEM SE: “Man we i mekem tingting blong hem i stap daon, hem i wan waes man.”Ol Proveb 11:2.

Wan man we i putum hem i stap daon, hem i gat stret tingting. Hem i luksave se hem i no gat naf taem, paoa, mo ol narafala samting. Taswe hem i traehad sloslo blong jenisim laef blong hem, i bitim we hem i traem blong jenisim evri samting wantaem.

!Sipos yu traem blong jenisim olgeta samting wantaem, bambae yu neva winim wan long olgeta!

SAMTING WE YU SAVE MEKEM

Yu traehad fastaem blong jenis wan no tu samting. Yu traem mekem olsem:

  1. Yu mekem tu ‘lis,’ wan i blong ol gudfala samting we yu wantem wokem, mo narawan i blong ol nogud samting we yu wantem lego. Yu raetemdaon eni samting we yu wantem wokem, no yu wantem lego.

  2. Yu raetemdaon fastaem ol samting we yu ting se oli moa impoten, mo ol narawan biaen.

  3. Yu jusum wan no tu samting long tufala lis ya, mo yu traem wok long hem. Mo biaen yu traem wan no tu moa bakegen long tufala lis ya.

Yu save kasem ol mak ya kwiktaem, sipos yu jenisim ol nogud samting wetem ol gudfala samting. Eksampol. Sipos long lis blong ol nogud samting, yu raetem se yu stap wajem tumas TV, mo long lis blong ol gudfala samting, yu raetem se yu wantem spenem taem blong toktok wetem ol fren mo famle, ale i gud we taem yu kambak long haos, yu no onem TV, be yu ring long wan fren no famle blong storian wetem hem.