Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fastok

Fastok

Sikis Lesen We Pikinini i Mas Lanem

?Yu yu wantem se taem pikinini blong yu i kam bigwan, bambae hem i gat wanem kaen fasin?

  • Bos long tingting

  • Tingting daon

  • Strong tingting

  • Mekem gud wok

  • Bigman long tingting

  • Tok tru

Ol pikinini oli no save lanem ol fasin ya olgeta wan. Oli nidim we yu givhan long olgeta.

Magasin ya bambae i tokbaot sikis impoten lesen we yu save tijim long ol pikinini blong yu, mo olsem wanem i save givhan long olgeta taem oli kam bigwan.