WEKAP! N. 1 2019 | ?Wan Dei Bambae Yumi Harem Se Yumi Sef?

Ridim sam samting we i had blong winim mo olsem wanem blong mekem wol ya i kam wan sefples we man i save harem gud long hem.

Ol Denja We Yumi Fesem

Tede yumi fesem plante moa denja i bitim bifo. ?I gat wan rod blong winim?

Faenemaot Stamba Blong Ol Problem

Plante trabol we ol man oli stap harem nogud long hem, oli kamaot from we yumi sinman. ?Weples yumi save faenem help?

Tijim Man Long Stret Fasin

Blong mekem se i gat pis long wol mo ol man oli sef, yumi mas gat ol gudfala fasin.

Stori Blong Rikado Mo Andres

Bifo, Rikado mo Andres i stap spolem ol man raonabaot long olgeta, be naoia, tufala i traehad blong givhan long olgeta. Traem luk olsem wanem Baebol i jenisim laef blong tufala.

“Bambae Pis i No Save Finis”

?Wanem Ya Kingdom Blong God?

Taem Kingdom Blong God i Rul, Ol Man Bambae Oli “Gat Gudfala Laef”

Kingdom blong God bambae i putum pis mo glad long fulwol.

?Yu Yu Bin Tingbaot?

?Olsem wanem yu save faenem ansa blong ol kwestin long Baebol blong yu?