Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

Fastok

Fastok

Ol ripot oli soemaot se namba blong ol yangfala we oli gat sik ya dipresen, i stap kam antap bigwan.

?Long tingting blong yu, olsem wanem blong winim problem ya?

“Wekap!” ya i givim sam advaes we ol yangfala oli save folem blong winim problem ya, mo tu ol samting we ol papa mo mama oli save mekem blong givhan.