Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

WEKAP! N. 1 2017 | Sik Ya Dipresen—?Ol Yangfala Oli Save Kasem?

Ol ripot oli soemaot se namba blong ol yangfala we oli gat sik ya dipresen, i stap kam antap bigwan.

?Long tingting blong yu, olsem wanem blong winim problem ya?

“Wekap!” ya i givim sam advaes we ol yangfala oli save folem blong winim problem ya, mo tu ol samting we ol papa mo mama oli save mekem blong givhan.

 

STORI BLONG FRAN PEJ

Sik Ya Dipresen—?Ol Yangfala Oli Save Kasem?

Kasem save long ol saen blong hem mo risen from wanem i kamaot. Traem luk wanem samting ol papa mo mama mo ol narafala oli save mekem blong givhan.

Smael Blong Yu i Wan Presen

Taem wan fren no maet wan strenja i smael gud long yu, yu wantem smael long hem mo yutufala i haremgud.

BAEBOL I TALEM WANEM

Kilim Pikinini Long Bel

Evri yia, plante milian woman oli kilim pikinini long bel ?Woman i save jus blong mekem olsem no i gat rul blong folem?

“Lav We Oli Soem i Tajem Hat Blong Mifala”

Long Sarede 25 Eprel 2015, i gat wan bigfala etkwek long Nepal. Biaen, ol Witnes blong Jehova oli soemaot lav mo givhan long narafala olsem ol tru Kristin.

ADVAES LONG FAMLE

Soemaot Se Yu Glad Long Hasban No Waef Blong Yu

Taem hasban no waef i luksave gudfala fasin blong narafala mo i talem gudfala toktok, tufala i fren gud. ?Wanem i save givhan long yu blong mekem olsem?

?I GAT WAN MAN WE I WOKEM SAMTING YA?

Samting We i Blokemgud Silva Anis Blong Sahara

Anis ya i save stap long ples we i hot, i bitim ol narafala anamol. ?Wanem i mekem se anis ya i save laef long ples we i hot olsem?

Sam Moa Samting

?Olsem Wanem Blong Winim Wari?

I gat sikis rod blong mekem se wari i no spolem yu be i givhan long yu.

?Ol Witnes Blong Jehova Oli Halpem Ol Man Long Taem Blong Disasta?

Traem luk olsem wanem mifala i givhan long ol Witnes mo ol narafala man long taem blong disasta.