Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STADI 45

Tinghae Long Privilej Ya Blong Wosipim Jehova Long Tempol Long Saed Blong Spirit

Tinghae Long Privilej Ya Blong Wosipim Jehova Long Tempol Long Saed Blong Spirit

“Yufala i mas wosipim Man ya we i mekem heven mo wol.”—REV. 14:7.

SINGSING 93 Plis Yu Blesem Miting Blong Mifala

BIGFALA TINGTING a

1. ?Wan enjel i stap talemaot wanem, mo hemia i mekem yumi harem olsem wanem?

 SIPOS wan enjel i kam toktok long yu, ?bambae yu yu lesin long hem? Tede, i gat wan enjel i stap toktok long ol man “long olgeta kantri, long olgeta traeb, long olgeta lanwis, mo long olgeta grup blong man.” ?Hem i stap talem wanem? “Yufala i mas fraet long God, mo yufala i mas givim glori long hem . . . Yufala i mas wosipim Man ya we i mekem heven mo wol.” (Rev. 14:​6, 7) Jehova nomo i trufala God ya we olgeta man oli mas wosipim. !Yumi glad tumas se hem i givim nambawan privilej ya long yumi blong wosipim hem insaed long bigfala tempol blong hem long saed blong spirit!

2. ?Tempol blong Jehova long saed blong spirit hem i wanem? (Mo tu yu luk bokis ya “ Hem i No Wanem.”)

2 ?Tempol long saed blong spirit hem i wanem? ?Mo weples yumi save faenem ol save we i eksplenem tempol ya? Tempol ya long saed blong spirit hem i no wan prapa bilding. Be hem i wan arenjmen we Jehova i stanemap blong ol man oli wosipim hem long fasin we i stret mo we i stanap long ransom sakrefaes blong Jisas. Aposol Pol i eksplenem moa arenjmen ya, insaed long leta we hem i raetem i go long ol fas Hibru Kristin we oli laef long Judia. b

3-4. ?From wanem Pol i wari long ol Hibru Kristin we oli stap long Judia, mo hem i mekem wanem blong halpem olgeta?

3 ?From wanem Pol i raetem leta ya i go long ol Hibru Kristin long Judia? Hem i mekem olsem from tu risen. Faswan, hemia blong leftemap tingting blong olgeta. Bifo, plante long olgeta oli stap folem skul blong ol man Jiu. Mo plante long ol lida blong ol man Jiu oli tok nogud long olgeta taem oli kam Kristin. ?From wanem? From we ol Kristin oli no gat wan prapa tempol blong mekem wosip long hem, oli no gat wan olta blong mekem ol sakrefaes i go long God, mo oli no gat ol pris blong mekem wok blong olgeta. Hemia i save mekem tingting blong ol disaepol blong Kraes i foldaon mo mekem bilif blong olgeta i kam slak. (Hib. 2:1; 3:​12, 14) Mo tu, maet sam oli save stat blong gat tingting ya blong gobak long skul blong ol man Jiu.

4 Nambatu, Pol i soemaot klia long ol Hibru Kristin ya se oli no traehad blong kasemsave long ol niufala tijing o ol dip tijing we i stap insaed long Tok blong God, we i olsem “strong kakae.” (Hib. 5:​11-14) I klia se sam long olgeta oli stap folem yet Loa blong Moses. Taswe Pol i eksplenem se ol sakrefaes we Loa i talem se oli mas mekem, oli no save tekemaot fulwan sin blong olgeta. Hemia nao from wanem God i “tekemaot” Loa ya. Biaen, Pol i stat blong tijim olgeta long ol dip trutok. Hem i rimaenem ol Kristin ya se i gat wan hop we i gud moa we i stanap long sakrefaes blong Jisas mo i save halpem olgeta blong kam “klosap long God.”—Hib. 7:​18, 19.

5. ?Yumi mas kasemsave wanem long buk blong Hibru, mo from wanem?

5 Pol i eksplenem long ol Hibru Kristin ya se wosip we oli stap mekem naoia long Jehova olsem ol Kristin, i gud moa bitim wosip we oli stap mekem taem oli stap long skul blong ol man Jiu. Wosip we ol man Jiu oli mekem folem Loa, i olsem “sado nomo blong ol samting we oli stap kam, be Kraes nao hem i samting we i tru.” (Kol. 2:17) Wan sado hem i no wan trufala samting, be i jes givim nomo sep blong wan trufala samting we i stap. Long sem fasin, fasin blong ol man Jiu blong wosipim God bifo, i wan sado nomo blong trufala wosip we i gud moa we i stap kam. Yumi mas kasemsave long arenjmen we Jehova i putumap blong fogivim ol sin blong yumi, olsem nao bambae yumi naf blong wosipim hem long rod we hem i wantem. Naoia i gud yumi komperem “sado” (wosip blong ol man Jiu bifo) wetem “samting we i tru” (rod we ol Kristin oli folem blong wosip), we buk blong Hibru i eksplenem. Long rod ya, bambae yumi kasemsave klia se tempol long saed blong spirit hem i wanem, mo olsem wanem yumi joen long hem.

TABENAKEL

6. ?Oli yusum tabenakel blong mekem wanem?

6 Wosip blong ol man Jiu bifo. Pol i tokbaot tabenakel we Moses i stanemap long yia 1512 B.K.T., olsem stamba blong storian blong hem. (Yu luk haf ya “Wosip Blong Ol Man Jiu Bifo—Wosip Blong Ol Kristin.”) Tabenakel i olsem wan tent blong wosip we ol man Jiu oli tekem wetem olgeta taem oli stap muv long wan ples i go long narafala ples. Oli yusum blong klosap 500 yia, kasem we oli bildim tempol long Jerusalem. (Eks. 25:​8, 9; Nam. 9:22) “Tent blong miting” ya i ples we ol man Isrel oli kam joen long hem blong wosipim God mo givim ol sakrefaes i go long hem. (Eks. 29:​43-46) Be tabenakel i representem tu wan nambawan samting we bambae i kamtru long ol Kristin.

7. ?Wetaem tempol long saed blong spirit i stat?

7 Wosip blong ol Kristin. Tabenakel long taem blong Moses, ‘i olsem wan sado blong ol samting we oli stap long heven,’ mo i pijarem bigfala tempol blong Jehova long saed blong spirit. Pol i talem se “tent [o tabenakel] ya i wan pija blong makem taem ya we yumi stap long hem naoia.” (Hib. 8:5; 9:9) Taswe, taem hem i raet i go long ol Hibru Kristin, tempol long saed blong spirit i stap finis. Hem i stat long yia 29 K.T., longtaem ya we Jisas i tekem baptaes, tabu spirit i makemaot hem, mo hem i stat blong mekem wok blong Jehova olsem “bigfala hae pris” long tempol ya long saed blong spirit. cHib. 4:14; Wok 10:​37, 38.

HAE PRIS

8-9. Folem Hibru 7:​23-27, ?wanem i mekem se ol hae pris long Isrel oli defren long bigfala Hae Pris Ya Jisas Kraes?

8 Wosip blong ol man Jiu bifo. Hae pris i representem ol man long fored blong God. Jehova i putumap faswan hae pris blong ol man Isrel, hemia Eron, long taem we oli dediketem tabenakel. Be olsem we Pol i eksplenem, “bifo ol pris oli stap ded, nao oli no save gohed long wok blong olgeta, from samting ya ol narafala oli mas tekem ples blong olgeta.” d (Ridim Hibru 7:​23-27.) Mo tu, from we ol hae pris ya oli sinman, oli mas mekem sakrefaes from prapa sin blong olgeta. Hemia nao samting we i defren long saed blong ol hae pris blong Isrel mo bigfala Hae Pris ya, Jisas Kraes.

9 Wosip blong ol Kristin. Jisas Kraes i Hae Pris blong yumi, mo “hem i mekem minista wok . . . long tent ya we i tru, we Jehova nomo i stanemap, i no man.” (Hib. 8:​1, 2) Pol i eksplenem se Jisas “i no save ded samtaem, taswe bambae i no gat narafala man i tekem ples blong hem.” Pol i talem tu se Jisas “i klin, mo hem i defren long ol man we oli stap mekem sin,” mo hem i no nid blong “mekem sakrefaes evri dei” from ol sin blong hem, olsem we ol hae pris blong Isrel oli stap mekem. Naoia bambae yumi luk olsem wanem ol olta mo ol sakrefaes we oli yusum long wosip blong ol man Jiu bifo i defren long wosip blong ol Kristin.

OL OLTA MO OL SAKREFAES

10. ?Ol sakrefaes long olta long kopa oli pija blong wanem?

10 Wosip blong ol man Jiu bifo. Aotsaed long fored blong doa blong tabenakel, i gat wan olta long kopa we oli stap bonem ol animol olsem sakrefaes blong givim i go long Jehova. (Eks. 27:​1, 2; 40:29) Be ol sakrefaes ya oli no save mekem se God i fogivim fulwan ol sin blong ol man. (Hib. 10:​1-4) Ol sakrefaes we oli stap mekem oltaem long tabenakel, i pija blong wan sakrefaes we bambae i naf blong tekemaot fulwan sin blong olgeta man.

11. ?Jisas i givim hem wan olsem wan sakrefaes long wanem kaen olta? (Hibru 10:​5-7, 10)

11 Wosip blong ol Kristin. Jisas i save se Jehova i sanem hem i kam long wol ya olsem wan man, blong givim laef blong hem olsem wan ransom sakrefaes blong pemaot olgeta man. (Mat. 20:28) So taem Jisas i baptaes, hemia i olsem we hem i givim hem wan i go blong mekem samting we Jehova i wantem. (Jon 6:38; Gal. 1:4) Olta we Jisas i givim hem wan i go long hem, i no wan olta we man i wokem, be i pijarem “wil” blong God. Mo wil blong God hemia blong Boe blong hem i givim laef blong hem we i stretgud olgeta olsem wan man. Jisas i givim laef blong hem “wan taem nomo mo blong olwe” blong kavremap sin blong olgeta man we oli soemaot se oli bilif long Kraes. (Ridim Hibru 10:​5-7, 10.) Naoia bambae yumi tokbaot mining blong ol samting we oli stap insaed long tabenakel.

RUM WE I TABU MO RUM WE I TABU WE I TABU

12. ?Hu i save go insaed long Rum We i Tabu mo Rum We i Tabu We i Tabu?

12 Wosip blong ol man Jiu bifo. Ol samting we oli bildim long tabenakel mo biaen long ol tempol we oli bildim long Jerusalem, oli sem mak. Insaed i gat tu rum, “Rum We i Tabu” mo “Rum We i Tabu We i Tabu,” mo i gat wan bigfala kaliko we i seraotem tufala rum ya. (Hib. 9:​2-5; Eks. 26:​31-33) Insaed long Rum We i Tabu, i gat wan ples blong putum laet we oli wokem long gol, wan olta blong bonem insens, mo wan tebol blong sobred. Ol pris nomo we “oli makemaot olgeta” oli gat raet blong go insaed long Rum We i Tabu blong mekem ol tabu wok blong olgeta. (Nam. 3:​3, 7, 10) Long Rum We i Tabu We i Tabu i gat bokis blong kontrak we oli wokem long gol, we i olsem wan saen se Jehova i stap. (Eks. 25:​21, 22) Hae pris nomo i gat raet blong go insaed blong Rum We Tabu We i Tabu, wan taem evri yia long Dei Blong Atonmen. (Lev. 16:​2, 17) Evri yia, hem i go insaed long rum ya wetem blad blong ol animol, mo i mekem atonmen from ol sin blong hem wan, mo from sin blong ful nesen blong Isrel. Be biaen, Jehova i yusum tabu spirit blong hem blong mekem yumi kasemsave klia long mining blong olgeta samting we i stap insaed tabenakel.—Hib. 9:​6-8. e

13. ?Rum We i Tabu mo Rum We i Tabu We i Tabu i pijarem wanem long wosip blong ol Kristin?

13 Wosip blong ol Kristin. I gat wan smol namba blong ol disaepol blong Kraes we tabu spirit i makemaot olgeta, mo oli gat wan spesel frensip wetem Jehova. Ol 144,000 man ya bambae oli mekem wok olsem ol pris long heven wetem Jisas. (Rev. 1:6; 14:1) Long tabenakel, Rum We i Tabu i pija blong ol man we God i adoptem olgeta olsem ol spirit pikinini blong hem taem oli stap yet long wol. (Rom 8:​15-17) Mo long tabenakel, Rum We i Tabu We i Tabu i pijarem heven, hemia ples ya we Jehova i stap long hem. “Bigfala kaliko” we i seraotem Rum We i Tabu mo Rum We i Tabu We i Tabu, i pijarem bodi blong Jisas long wol ya, we i mekem se hem i no save go antap long heven olsem bigfala Hae Pris long tempol long saed blong spirit. Be taem Jisas i givim bodi blong hem olsem wan sakrefaes, hem i openem rod blong ol tabu Kristin oli save go laef long heven. Ol tabu Kristin ya tu oli mas lego bodi blong olgeta we i blong wol, blong ol save kasem presen blong olgeta long heven. (Hib. 10:​19, 20; 1 Kor. 15:50) Afta we Jisas i laef bakegen, hem i go insaed long Rum We i Tabu We i Tabu long tempol long saed blong spirit, we olgeta tabu Kristin bambae oli joenem hem biaen.

14. Folem Hibru 9:​12, 24-26, ?wanem i mekem se arenjmen ya blong wosipim Jehova long tempol long saed blong spirit i beswan?

14 Naoia yumi luk klia bigfala arenjmen blong Jehova long saed blong tru wosip we i stanap long ransom sakrefaes blong Jisas mo wok blong hem olsem Hae Pris. Long taem blong ol man Isrel, hae pris i tekem blad blong ol animol we oli sakrefaesem i go insaed long Rum We i Tabu We i Tabu we man nomo i wokem, be Jisas i go “insaed long heven stret,” long ples ya we i holi we i holi blong stanap long fored blong Jehova. Long ples ya, hem i givim praes blong laef blong hem we i stret gud i go long God, long bihaf blong yumi “olsem wan sakrefaes blong tekemaot sin.” (Ridim Hibru 9:​12, 24-26.) Sakrefaes blong Jisas nao i mekem se God i save fogivim fulwan ol sin blong yumi blong olwe. Olsem we bambae yumi luk, nomata se yumi gat hop blong laef olwe long heven o long wol, be yumi evriwan i save wosipim Jehova long tempol ya long saed blong spirit.

Ol YAD

15. ?Hu i gat wok blong mekem insaed long yad blong tabenakel?

15 Wosip blong ol man Jiu bifo. Long tabenakel i gat wan yad we wan fenis i raonem, mo insaed long hem ol pris oli stap mekem ol wok blong olgeta. I gat wan bigfala olta blong bonem ofring we oli wokem long kopa we i stap insaed long yad ya, mo tu i gat wan kopa besin we i fulap long wota we ol pris oli yusum blong wasem bodi blong olgeta bifo we oli mekem ol tabu wok. (Eks. 30:​17-20; 40:​6-8) Ol tempol we oli wokem sam taem biaen, olgeta tu oli gat wan yad aotsaed we olgeta man we oli no ol pris, oli save kam stanap long ples ya mo wosipim God.

16. Insaed long tempol long saed blong spirit, ?hu i mekem wok long yad insaed mo long yad aotsaed?

16 Wosip blong ol Kristin. Bifo we ol tabu man oli go antap long heven blong wok olsem ol pris wetem Jisas, oli stap long wol ya mo oli wok strong long yad insaed long tempol long saed blong spirit. Bigfala besin blong wota we i stap long tabenakel mo biaen long ol tempol, i wan impoten rimaenda long ol tabu Kristin, sem mak olsem we i go long ol narafala Kristin, se oli mas gohed blong holemtaet ol klin fasin mo stap klin long saed blong spirit. ?Be olsem wanem long “bigfala hip blong ol man,” we oli sapotemgud ol tabu brata blong Kraes? ?Olgeta ya oli mekem wosip long weples? Aposol Jon i luk we oli “stap stanap long fored blong tron,” we hemia long wol ya long yad aotsaed, “oli stap mekem tabu wok blong [God] insaed long tempol blong hem long dei mo long naet.” (Rev. 7:​9, 13-15) !Yumi glad tumas we Jehova i givim nambawan privilej ya blong yumi save wosipim hem long bigfala tempol long saed blong spirit!

PRIVILEJ WE YUMI GAT BLONG WOSIPIM JEHOVA

17. ?Wanem sam sakrefaes we yumi save givim i go long Jehova?

17 Tede, olgeta Kristin oli gat privilej ya blong givim ol sakrefaes i go long Jehova taem oli yusum paoa, taem blong olgeta, mo ol samting we oli gat blong sapotem Kingdom blong God. Olsem we aposol pol i talem long ol Hibru Kristin, “i gud we oltaem yumi yusum lips blong yumi blong talemaot nem blong God long ol narafala man, hemia i olsem wan sakrefaes we yumi givim i go long hem blong presem hem.” (Hib. 13:15) Yumi soem se yumi glad long privilej ya we yumi gat blong wosipim Jehova taem yumi mekem bes blong yumi long wok blong hem.

18. Folem Hibru 10:​22-25, ?yumi mas mekem wanem oltaem mo yumi neva mas fogetem wanem?

18 Ridim Hibru 10:​22-25. Long en blong leta we Pol i raetem i go long ol Hibru Kristin, hem i tokbaot sam samting we yumi mas mekem oltaem, taem yumi wosipim Jehova. Yumi mas gohed blong prea long Jehova, tokbaot hop we yumi gat long ol narafala, joen tugeta long ol miting blong kongregesen, mo lefleftemap tingting blong yumi. Mo yumi “mas mekem samting ya moa, taem [yumi] luk we dei ya [blong Jehova] i stap kam klosap.” Klosap long en blong buk blong Revelesen, enjel blong Jehova i talem se: “!Yu mas wosipim God nomo!” (Rev. 19:10; 22:9) Hem i talem toktok ya tu taem, blong soemaot se samting ya i impoten tumas. Yumi neva mas fogetem olgeta samting we yumi bin lanem long bigfala tempol blong Jehova long saed blong spirit, mo yumi mas tinghae long nambawan privilej we yumi gat blong save wosipim God ya blong yumi we i hae.

SINGSING 88 Yu Tijim Mi Long Ol Rod Blong Yu

a Wan long ol impoten tijing insaed long Baebol, hemia bigfala tempol blong Jehova long saed blong spirit. ?Tempol ya hem i wanem? Long stadi ya, bambae yumi luk ol defren haf blong tempol ya we buk blong Hibru i tokbaot. I gud stadi ya i halpem yu blong tinghae long nambawan privilej we yu gat blong wosipim Jehova.

b Blong luk bigfala tingting we i stap insaed long buk blong Hibru, wajem video ya Fastok Blong Hibru we i stap long jw.org.

c Long Grik Haf Blong Baebol, buk blong Hibru nomo i tokbaot Jisas olsem Hae Pris.

d Folem wan refrens, i luk olsem se i gat bitim 84 hae pris long Isrel long taem ya we oli distroem tempol long Jerusalem long yia 70 K.T.

e Blong kasemsave moa se samting we hae pris i mekem long Dei blong Atonmen i saen blong wanem, wajem video ya The Tent, we i stap long jw.org long Inglis.

g Yu Luk bokis ya “Spirit i Soemaot Mining Blong Prapa Haos Tapolen We God Nomo i Stanemap” we i stap long Wajtaoa blong 1 Julae 2010, pej 30.