Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STADI 43

?Olsem Wanem ‘Jehova Bambae i Givim Paoa Long Yu’?

?Olsem Wanem ‘Jehova Bambae i Givim Paoa Long Yu’?

“[Jehova] bambae i mekem yufala i strong, mo i givim paoa long yufala, i mekem yufala i stanap strong we i no gat wan samting i save muvum yufala.”—1 PITA 5:10.

SINGSING 38 Hem Bambae i Mekem Yu Yu Strong

BIGFALA TINGTING a

1. ?Olsem wanem ol gudfala man blong God long taem bifo oli kasem paoa?

 PLANTE taem Baebol i tokbaot ol man we oli holemstrong long God se oli ol strong man. Be i no oltaem we oli harem olsem. Eksampol, samtaem King Deved i harem se hem i “strong olsem wan bigfala hil,” be samtaem hem ‘fraet we i fraet.’ (Sam 30:7) Spirit blong God i mekem se Samson i strong we i strong, be hem i save se sipos hem i no gat paoa ya blong God, bambae hem i “kam slak olgeta, olsem ol narafala man nomo.” (Jaj. 14:​5, 6; 16:17) Ol gudfala man ya oli strong from we Jehova nao i givim paoa long olgeta.

2. ?From wanem aposol Pol i talem se taem hem no gat paoa, long taem ya nao hem i gat paoa? (2 Korin 12:​9, 10)

2 Aposol Pol i luksave se hem tu i nidim paoa blong Jehova. (Ridim 2 Korin 12:​9, 10.) Olsem plante long yumi, Pol i gat sam problem blong helt tu. (Gal. 4:​13, 14) Samtaem hem i faenem i had blong mekem samting we i stret. (Rom 7:​18, 19) Mo samtaem hem i wari mo i fraet long samting we i save hapen long hem. (2 Kor. 1:​8, 9) Be yet, taem Pol i no gat paoa, long taem ya nao hem i gat paoa. ?Olsem wanem hem i kasem paoa ya? Jehova nao i givim paoa we Pol i nidim blong hem i save stanap strong.

3. ?Wanem ol kwestin we bambae yumi ansarem long stadi ya?

3 Jehova promes blong givim paoa long yumi tu blong stanap strong. (1 Pita 5:10) Be yumi no mas ting se yumi save kasem paoa ya we yumi no mekem eni samting. Traem tingbaot, wan enjin i save givim paoa long wan trak blong i muv. Nating se i olsem, wan draeva i mas stanap long spid, blong trak ya i save muv i go long eni ples we hem i wantem. Long sem fasin, Jehova i rere blong givim paoa we yumi nidim, be yumi mas mekem sam samting blong kasem paoa ya. ?Jehova i givim wanem blong yumi save kasem paoa? ?Mo yumi mas mekem wanem blong kasem paoa ya? Bambae yumi faenem ansa blong ol kwestin ya taem yumi luk olsem wanem Jehova i halpem profet Jona, Meri mama blong Jisas, mo aposol Pol. Mo tu bambae yumi luk olsem wanem Jehova i yusum ol semfala rod ya blong givim paoa long ol man blong hem tede.

KASEM PAOA TAEM YU PREA MO STADI

4. ?Olsem wanem yumi save kasem paoa we i kam long Jehova?

4 Wan rod we yumi save kasem paoa long Jehova hemia taem yumi prea long hem. Taem yumi prea i go long Jehova, hem i save givim “paoa ya we i bigwan bitim mak.” (2 Kor. 4:7) Mo tu, yumi save kasem paoa taem yumi ridim Baebol mo yumi tingting dip long hem. (Sam 86:11) Ol tok blong Jehova long Baebol oli gat “paoa” mo oli “stap wok.” (Hib. 4:12) So taem yu prea mo yu ridim Baebol, bambae yu save kasem paoa ya we yu nidim blong stanap strong, yu holemtaet glad, mo yu naf blong finisim wan asaenmen we i had. Makem olsem wanem Jehova i givim paoa long profet Jona.

5. ?From wanem profet Jona i nidim blong gat strong tingting?

5 Profet Jona i nidim blong gat strong tingting. Hem i fraet blong go long ples we Jehova i sanem hem blong go long hem, ale hem i jam long wan sip mo i go long wan defren ples. From samting ya, klosap hem i lusum laef blong hem long wan strong win mo i putum laef blong ol man long sip tu long denja. Taem ol boskru oli sakem hem i go long solwota, wan bigfala fis i solemdaon hem. Jona i stap long wan ples we i tudak we i tudak, long bel blong wan bigfala fis. ?Yu ting se Jona i harem olsem wanem? Maet long stat hem i save gat tingting ya se bambae hem i ded insaed long bel blong fis ya, mo se Jehova i lego hem finis. I sua se Jona i wari bigwan.

Olsem profet Jona, ?olsem wanem yu save kasem paoa taem yu fesem wan trabol? (Haf 6-9)

6. Folem Jona 2:​1, 2, 7, ?wanem i givim paoa long Jona taem hem i stap insaed long bel blong wan fis?

6 ?Jona i mekem wanem blong kasem paoa, taem hem i stap insaed long bel blong wan fis? Hem i prea long Jehova. (Ridim Jona 2:​1, 2, 7.) Nating se Jona i no obei long Jehova, be hem i sua se from we hem i gat tingting daon mo i tanem tingting blong hem, Jehova bambae i lesin long prea blong hem. Mo tu Jona i tingting dip long ol Tok blong Baebol we hem i bin ridim. ?From wanem yumi talem olsem? Long prea blong hem, long Jona japta 2, hem i yusum plante semfala toktok we i stap long buk blong Ol Sam. (Eksampol, skelem wetem Jona 2:​2, 5 mo Ol Sam 69:1; 86:7.) I klia se Jona i savegud ol vas ya. Mo long trabol taem ya, taem hem i tingting dip long ol vas ya, hem i sua fulwan se Jehova bambae i halpem hem. Mo i tru, Jehova i sevem Jona, mo samtaem biaen Jona i rere blong mekem wok blong Jehova bakegen.—Jona 2:10–3:4.

7-8. ?Olsem wanem Zhiming i kasem paoa taem hem i kasem trabol?

7 Eksampol blong Jona i save halpem yumi taem yumi stap gotru long ol defdefren traem. Eksampol, Zhiming, b wan brata long Taewan, i safa from hem i kasem wan bigfala problem long saed blong helt. Mo tu, hem i mas stanap strong from we famle blong hem i agensem hem from we hem i bilif long Jehova. Be hem i kasem paoa long Jehova taem hem i prea mo i stadi. Hem i talem se: “Samtaem, taem ol problem oli kam bigwan mi wari bigwan mo hemia i mekem se mi no save mekem pesnel stadi blong mi.” Zhiming i no givap, hem i se: “Fastaem mi prea long Jehova. Biaen, mi putum hedfon blong mi mo mi lesin long ol singsing blong Kingdom. Samtaem, mi singsing wetem wan smol voes nomo kasem we tingting blong mi i kam kwaet. Biaen mi stat blong stadi.”

8 Ol samting we Zhiming i lanem long pesnel stadi blong hem, oli givim paoa long hem blong i stanap strong. Eksampol, taem we hem i gat wan bigfala operesen, wan nes i talem se from we hem i no gat inaf blad bambae hem i mas tekem blad transfusen. Long naet bifo long operesen blong hem, Zhiming i ridim stori blong wan sista we i gotru long sem operesen olsem. Sista ya tu i no gat inaf blad, be blong hem i moa nogud i bitim blong Zhiming. Be yet, sista ya i no akseptem blad transfusen mo hem i kamgud kwiktaem. Ekspiriens ya i givim paoa long Zhiming blong i gohed blong holemstrong.

9. ?Sipos yu fesem wan traem we i mekem yu wari, yu save mekem wanem? (Mo tu, yu luk pija.)

9 Taem yu fesem wan traem, ?yu yu wari bitim mak we yu no save talemaot tingting blong yu tru long prea, o yu harem se yu no gat paoa blong stadi? Tingbaot se Jehova i kasemsave gud situesen blong yu. So nating sipos yu mekem wan smol prea, yu save sua se bambae hem i givim stret samting we yu nidim. (Efes. 3:20) Sipos yu faenem i had blong rid mo stadi from we yu sik, yu taet o yu wari bitim mak, yu save lesin long ol odio rikoding blong Baebol o wan buk blong yumi. Mo tu, maet yu save lesin long wan long ol singsing blong yumi o wajem wan video long jw.org. Jehova i wantem givim paoa long yu mo bambae hem i mekem olsem taem yu prea long hem mo yu lukaot ol ansa blong prea blong yu long Baebol mo long ol narafala samting we hem i givim.

KASEM PAOA LONG OL BRATA MO SISTA

10. ?Olsem wanem ol Kristin brata mo sista oli mekem yumi strong?

10 Jehova i save yusum ol Kristin brata mo sista blong mekem yumi strong. Oli save “givhan bigwan” taem yumi fesem wan trabol o taem yumi traehad blong mekem wan wok we i had. (Kol. 4:​10, 11) Yumi nidim ol fren speseli long “taem blong trabol.” (Prov. 17:17) Taem yumi no gat paoa, ol brata mo sista oli save givim samting we yumi nidim, leftemap tingting mo halpem yumi blong yumi gohed blong wosipim Jehova. Traem luk olsem wanem Meri, mama blong Jisas, i kasem paoa long ol narafala.

11. ?From wanem Meri i nidim paoa?

11 Meri i nidim paoa blong i save mekem wil blong Jehova. Traem tingbaot, i sua se Meri i mas wari taem enjel Gabriel i talem long hem se bambae hem i gat bel, nating se hem i no mared yet. Meri i no gat ekspiriens blong lukaot long wan pikinini, be naoia hem i mas lukaot long boe ya we bambae i kam Mesaea. Antap long hemia, hem i neva mekem seks wetem man. Mo hem i mas talemaot long Josef se hem i gat bel. I sua se hemia i no isi.—Luk 1:​26-33.

12. Folem Luk 1:​39-45, ?olsem wanem Meri i kasem paoa we hem nidim?

12 ?Olsem wanem Meri i kasem paoa blong mekem spesel wok ya we i no isi? Hem i lukaot help long ol narafala. Eksampol, hem i askem Gabriel blong i givim moa save long saed blong wok ya. (Luk 1:34) Smoltaem afta, hem i travel i go “antap long ol bigfala hil” blong Juda blong visitim famle blong hem, Elisabet. Visit ya i givhan bigwan long hem. Elisabet i talem ol gudfala toktok long Meri mo Jehova i yusum hem blong i talemaot wan profet tok long saed blong boe ya we i no bon yet. (Ridim Luk 1:​39-45.) Meri i talem se Jehova “bin mekem ol strong wok long han blong hem.” (Luk 1:​46-51) Jehova i yusum Gabriel mo Elisabet blong givim paoa long Meri.

13. ?Wanem i hapen taem wan sista i askem help long ol brata mo sista?

13 Olsem Meri, yu tu yu save kasem paoa long ol brata mo sista. Mo hemia nao paoa we Dasuri, wan sista long Bolivia i nidim. Papa blong hem i sik bigwan mo i no gat wan meresin blong sik blong hem. Taem hem i stap long hospital, oltaem Dasuri i wantem stap klosap long hem. (1 Tim. 5:4) Mo hemia i no isi oltaem. Dasuri i talem se: “Plante taem mi harem se mi no save gohed.” Long stat hem i no askem help blong ol narafala. Hem i se: “Mi no wantem mekem hadwok long ol brata sista, mo mi stap tingting se Jehova bambae i givim help we mi nidim. Be biaen mi luksave se taem mi no joen wetem ol narafala i olsem se mi stap traem blong stretem ol problem blong mi, mi wan nomo.” (Prov. 18:1) Ale Dasuri i disaed blong raet i go long ol fren blong hem mo eksplenem situesen blong hem. Hem i se: “Mi no save eksplenem olsem wanem ol brata mo sista oli mekem mi strong. Oli karem kakae i kam long hospital mo oli tokbaot sam gudfala vas blong Baebol we i leftemap tingting blong mi. I naes tumas blong save se yumi no stap yumi wan. Yumi stap insaed long bigfala famle blong Jehova, we oli rere blong givim samting we yu nidim, oli krae wetem yu taem yu safa, mo oli leftemap tingting blong yu gohed blong wosipim Jehova.”

14. ?From wanem yumi mas akseptem help blong ol elda?

14 Wan rod we Jehova i yusum blong givim paoa long yumi, hemia tru long ol elda. Oli ol presen we Jehova i yusum blong givim paoa mo mekem yumi harem gud. (Aes. 32:​1, 2) So taem yu wari, i gud yu talemaot wari blong yu long wan elda. Mo taem oli wantem halpem yu, i gud yu akseptem. From we Jehova i yusum olgeta blong mekem yu strong.

KASEM PAOA TAEM YU TINGBAOT HOP BLONG FIUJA

15. ?Wanem hop we ol Kristin oli tinghae long hem?

15 Ol promes blong Baebol oli givim hop mo paoa we yumi nidim blong yumi gohed blong wosipim Jehova. (Rom 4:​3, 18-20) Sam Kristin oli gat hop blong laef olwe long heven, be ol narafala oli gat hop blong laef olwe long wan naesfala paradaes long wol. Hop ya i mekem se yumi gat paoa blong stanap strong, blong yumi talemaot gud nius, mo blong yumi halpem ol brata mo sista long kongregesen. (1 Tes. 1:3) Semfala hop ya i givim paoa long aposol Pol.

16. ?From wanem aposol Pol i nidim paoa?

16 Pol i nidim paoa. Long leta we hem i raetem i go long olgeta long Korin, hem i tokbaot hem wan olsem wan graonpot we i save brok i isi nomo. Hem i “stap long medel blong ol trabol,” ‘tingting blong hem i paspas,’ ‘ol man oli ronem mo kilim hem,’ mo ‘oli sakem hem i godaon long graon.’ Mo tu samtaem laef blong hem i stap long denja. (2 Kor. 4:​8-10) Pol i raetem ol toktok ya long nambatri misinari trip blong hem. Afta we hem i raetem ol toktok ya, hem i fesem plante moa had situesen. Wan grup blong ol man oli wantem kilim hem, oli arestem hem, hem i stap long wan sip we i rek, mo oli sakem hem long kalabus.

17. Folem 2 Korin 4:​16-18, ?wanem i givim paoa long Pol blong i stanap strong?

17 Pol i kasem paoa blong stanap strong taem hem i tingbaot nomo hop we hem i gat. (Ridim 2 Korin 4:​16-18.) Hem i talem long olgeta long Korin se nating sipos bodi blong hem i stap “kam nogud moa oltaem,” be bambae hem i no letem samting ya i daonem tingting blong hem. Pol i putum tingting blong hem i stap nomo long fiuja. Hop blong hem blong laef olwe long heven i “bigwan tumas,” i bitim ol trabol we hem i stap fesem. From we Pol i tingting dip long hop ya, hem i harem olsem se tingting blong hem i “kam niuwan evri dei.”

18. ?Olsem wanem hop i givim paoa long Tihomir mo famle blong hem?

18 Tihomir, wan brata long Bulgaria, i kasem paoa taem i tingbaot hop blong fiuja. Sam yia i pas, smol brata blong hem, Zdravko, i ded long wan aksiden. Tihomir i harem nogud tumas. Blong winim filing ya, hem mo famle blong hem i traem pijarem se laef bakegen long fiuja bambae i olsem wanem. Tihomir i se: “Mifala i tokbaot weples we bambae mifala i mitim Zdravko long hem, wanem kakae bambae mifala i mekem blong hem, bambae mifala i invaetem hu blong kam long kakae blong hem taem hem i laef bakegen, mo samting we bambae mifala i tokbaot long hem long saed blong ol las dei.” Tihomir i se taem oli tingbaot hop blong fiuja, hemia i givim paoa long famle blong hem blong stanap strong mo gohed blong wet long taem ya we Jehova bambae i mekem brata blong hem i laef bakegen.

?Yu ting se laef bambae i olsem wanem long niufala wol? (Haf 19) c

19. ?Yu save mekem wanem blong hop blong yu i kam strong moa? (Mo tu, yu luk pija.)

19 ?Olsem wanem yu save mekem hop blong yu i kam strong moa? Sipos yu gat hop blong laef olwe long wol, i gud yu ridim ol vas we i tokbaot paradaes mo yu tingting dip long olgeta. (Aes. 25:8; 32:​16-18) Traem tingbaot se laef bambae i olsem wanem long niufala wol. Pijarem yu wan long paradaes. ?Yu luk hu? ?Yu harem noes blong wanem? ?Wanem filing blong yu? Blong halpem yu blong tingbaot se laef long paradaes bambae i olsem wanem, i gud yu luk ol pija long ol buk blong yumi o wajem wan miusik video olsem Long Wan Niufala Wol, Klosap Bambae i Kamtru, o Traem tingbaot taem ya. Sipos yumi gohed oltaem blong tingbaot niufala wol, bambae yumi luk ol problem blong yumi se oli “oli smol nomo, mo oli no save stap longtaem.” (2 Kor. 4:17) Hop we Jehova i givim long yu i save halpem yu blong stanap strong.

20. ?Olsem wanem yumi save kasem paoa, nating se yumi no gat paoa?

20 Nating se yumi no gat paoa, be ‘bambae yumi kasem paoa long God.’ (Sam 108:13) Jehova i givim finis samting we yu nidim blong yu save kasem paoa blong hem. So taem yu nidim help blong finisim wan wok, stanap strong long wan trabol, o gohed blong stap glad, i gud yu mekem pesnel stadi mo prea blong Jehova i halpem yu. Mo tu, i gud yu akseptem help blong ol Kristin brata mo sista. I gud we oltaem yu tekem taem blong tingbaot hop blong fiuja. Long rod ya, ‘God ya we i gat bigfala paoa bambae i givim olgeta paoa we yu nidim, blong yu naf blong stanap strong long olgeta samting, mo blong yu gat longfala tingting mo yu glad.’—Kol. 1:11.

SINGSING 33 Yu Putum Ol Trabol Blong Yu Long Jehova

a Stadi ya bambae i halpem olgeta we oli harem se i had blong stanap strong long wan traem o long wan asaenmen we i had blong oli mekem. Bambae yumi lanem olsem wanem Jehova i save givim paoa long yumi, mo samting we yumi save mekem blong hem i save halpem yumi.

b Mifala i jenisim sam nem.

c PIJA: Wan sista we sora blong hem i fas i tingbaot ol promes blong Baebol, i wajem wan miusik video, mo i pijarem hem wan long niufala wol.