Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

STADI 44

Kasemsave Gud Long Tok Blong God

Kasemsave Gud Long Tok Blong God

“Kasem save fulwan se trutok i bigwan olsem wanem, i longfala olsem wanem, i hae olsem wanem, mo i dip olsem wanem.”—EFES. 3:18.

SINGSING 95 Laet i Stap Saenaot Moa

BIGFALA TINGTING a

1-2. ?Wanem beswan rod blong ridim mo stadi Baebol? Talem wan pijatok.

 TRAEM tingbaot se yu wantem pem wan haos. ?Bambae yu wantem luk wanem bifo we yu mekem desisen? ?Bambae yu wantem luk wan foto nomo blong fored blong haos ya? I klia se bambae yu wantem go mo luk haos ya wetem prapa ae blong yu, yu wokbaot raonem, yu jekem gud evri rum, mo evri samting we i stap insaed long haos ya. Antap long hemia, maet bambae yu wantem luk plan blong haos ya, blong yu save se oli bildim haos ya olsem wanem. I klia se bambae yu wantem luk evri smosmol ditel blong haos ya we yu wantem pem.

2 Hemia sem samting we yumi save mekem, taem yumi ridim mo stadi Baebol. Wan skola i talem se Baebol i olsem “wan bigfala bilding we i longfala mo ol fandesen blong hem oli dip we oli dip.” ?Taswe, yumi save mekem wanem blong kasemsave gud long Baebol? Sipos yu rid kwik, bambae yu lanem nomo “ol stamba tijing we i stap long ol tabu tok blong God.” (Hib. 5:12) Be olsem haos ya we yu mas go “insaed” blong faenemaot evri samting long saed blong hem, yu mas stadi gud Baebol blong kasemsave gud. Beswan rod blong stadi long Baebol, hemia blong faenemaot olsem wanem ol samting we Baebol i talem oli joen gud. Traem kasemsave long ol trutok we yu bilif long olgeta, mo faenemaot from wanem yu bilif se hemia trutok.

3. ?Aposol Pol i talem long ol Kristin blong oli mekem wanem, mo from wanem? (Efesas 3:​14-19)

3 Blong kasemsave fulwan long olgeta samting long Baebol, i gat sam samting we yumi mas stadi dip long olgeta. Aposol Pol i talem long ol Kristin brata mo sista blong oli stadi gud long Tok blong God, blong oli save “kasem save fulwan se trutok i bigwan olsem wanem, i longfala olsem wanem, i hae olsem wanem, mo i dip olsem wanem.” Olsem nao, bambae oli save “stanap strong” long bilif “olsem we rus blong tri i holemtaet graon, mo olsem we haos i fas strong long fandesen blong hem.” (Ridim Efesas 3:​14-19.) Yumi save mekem sem mak. Naoia i gud yumi luk olsem wanem yumi save stadi gud long Baebol, blong kasem ol gudgudfala samting we oli stap insaed long hem.

FAENEM OL DIP TRUTOK LONG BAEBOL

4. ?Yumi save mekem wanem blong kam klosap long Jehova? Talem sam eksampol.

4 Yumi ol Kristin, yumi no wantem kasemsave nomo ol stamba tijing blong Baebol. Be yumi wantem faenemaot “ol save blong God tu we man i no save faenemaot,” mo tabu spirit i save givhan long yumi. (1 Kor. 2:​9, 10) Yu save putum mak ya blong stadi dip long Baebol blong kam klosap moa long Jehova. Eksampol, yu save mekem risej blong luk olsem wanem Jehova i soemaot lav long ol man blong hem long taem bifo, mo olsem wanem hemia i pruvum se hem i lavem yu tu. Yu save stadi tu blong faenemaot olsem wanem Jehova i wantem se ol man Isrel oli wosipim hem, mo skelem wetem fasin blong wosip we hem i wantem se yumi mekem long hem tede. O maet yu save stadi blong faenemaot ol smosmol save long saed blong ol profet tok we Jisas i mekem i kamtru, taem hem i laef long wol ya mo i stap prij.

5. ?I gat wan topik we yu wantem stadi dip long hem?

5 Sam man we oli laekem blong stadi dip moa long Baebol, oli tokbaot sam samting we oli laekem blong stadi moa long hem. Yu save luk sam long ol samting we oli talem long bokis ya “ Sam Topik Blong Pesnel Stadi.” Yu save yusum Watch Tower Publications Index o Buk Blong Mekem Risej, blong stadi moa long ol topik ya, mo taem yu mekem olsem bambae yu kasem bigfala glad. Fasin blong stadi dip long Baebol, i save mekem bilif blong yu i kam strong, mo i halpem yu blong “faenem save blong God.” (Prov. 2:​4, 5) Naoia bambae yumi tokbaot sam dip trutok blong Baebol we yumi save stadi gud long olgeta.

TINGTING DIP LONG STAMBA TINGTING BLONG GOD

6. (1) ?Olsem wanem wan plan i defren long wan stamba tingting? (2) ?From wanem yumi talem se stamba tingting blong Jehova long saed blong ol man mo wol ya i stap “longtaem finis i kam”? (Efesas 3:11)

6 Traem tingbaot samting we Baebol i talem long saed blong stamba tingting blong God. Wan plan i defren long wan stamba tingting. Wan plan i olsem wan rod we yu jusum blong folem, blong yu go long ples we yu wantem go long hem. Be sipos wan samting i blokem rod ya, bambae yu no save go kasem ples ya. Defren olgeta, stamba tingting i olsem wan ples we yumi wantem go long hem. Yumi save stret ples we yumi wantem go, mo yumi save folem eni rod blong kasem ples ya. Sipos wan samting i blokem rod blong yumi, be yumi save folem wan defren rod. Yumi glad se Jehova i soemaot sloslo “bigfala tingting we hem i gat longtaem finis i kam,” we i stap long Baebol. Jehova i save jusum blong folem plante defren rod, be oltaem olgeta samting we hem “i mekem, oli wok blong mekem plan blong hem i kamtru.” (Prov. 16:4) Mo frut blong ol wok blong hem oli stap blong olwe. ?Wanem nao stamba tingting blong Jehova, mo wanem ol jenis we hem i mekem blong stamba tingting blong hem i kamtru?

7. Afta we Adam mo Iv i rebel, ?olsem wanem Jehova i gohed blong mekem se stamba tingting blong hem i kamtru? (Matiu 25:34)

7 God i talemaot long faswan man mo woman, stamba tingting we hem i gat long saed blong tufala. God i talem long tufala se: “Yufala i mas gat ol pikinini mo yufala i kam plante mo fulumap wol, mo mekem ol samting long wol ya oli stap aninit long han blong yufala, mo bos long . . . evri laef samting” long wol. (Jen. 1:28) Taem Adam mo Iv i rebel, mo i mekem se sin i kasem olgeta man long wol, hemia i no stopem Jehova blong mekem stamba tingting blong hem i kamtru, be hem i folem wan narafala rod. Stret long taem ya, Jehova i plan blong putumap wan Kingdom long heven, we bambae i mekem stamba tingting blong hem long saed blong wol mo ol man i kamtru. (Ridim Matiu 25:34.) Long stret taem we Jehova i jusum, hem i sanem Boe blong hem i kam long wol blong tijim ol man long saed blong Kingdom, mo blong i givim laef blong hem olsem wan ransom blong pemaot yumi long sin mo ded. Biaen, Jehova i mekem Jisas i laef bakegen blong i go long heven mo i rul olsem King long Kingdom blong God. Be i gat plante moa samting yet blong lanem long saed blong stamba tingting blong God.

!Tingbaot taem ya we olgeta laef samting long heven mo wol oli joen gud tugeta blong obei long Jehova! (Haf 8)

8. (1) ?Wanem bigfala tingting long Baebol? (2) Folem Efesas 1:​8-11, ?wanem narafala samting we Jehova bambae i mekem tu? (Yu luk pija long fran pej.)

8 Bigfala tingting long Baebol hemia se Jehova bambae i leftemap nem blong hem, taem i yusum Kingdom we Kraes i rul long hem blong mekem stamba tingting blong hem i kamtru long wol ya. Stamba tingting blong Jehova i no save jenis. Hem i promes se evri samting bambae oli hapen stret olsem we hem i talem. (Aes. 46:​10, 11, fut.; Hib. 6:​17, 18) Wol ya bambae i kam wan paradaes, mo ol pikinini we oli kamaot biaen long Adam mo Iv we oli stret gud, bambae oli “enjoem laef olwe.” (Sam 22:26) Be i no hemia nomo. Bambae hem i mekem tu se olgeta long heven mo long wol, oli joen gud. Mo evriwan bambae oli obei long Jehova, olsem rula blong olgeta. (Ridim Efesas 1:​8-11.) Yumi glad tumas blong luk olsem wanem Jehova bambae i mekem stamba tingting blong hem i kamtru.

TINGTING DIP LONG FIUJA BLONG YU

9. ?Wanem sam samting long saed blong fiuja we yumi save long olgeta, taem yumi ridim Baebol?

9 Tingbaot profet tok ya we Jehova i talem long garen blong Iden, we i stap long Jenesis 3:15. b Hem i tokbaot ol samting we bambae oli hapen blong mekem stamba tingting blong hem i kamtru, be ol samting ya bambae oli hapen plante taosen yia biaen. Eksampol, God i talemaot long Ebraham se bambae i gat plante jeneresen i kamaot biaen long hem, mo wan long olgeta ya bambae i kam Kraes. (Jen. 22:​15-18) Biaen, long yia 33 K.T., Jisas i kasem kil long bak blong leg blong hem daon, olsem we profet tok i bin talem. (Wok 3:​13-15) Laswan haf blong profet tok we i talem se pikinini blong woman bambae i smasem hed blong Setan, bambae i kamtru long ol 1,000 yia long fiuja. (Rev. 20:​7-10) Mo tu, Baebol i tokbaot plante moa samting we bambae oli hapen bitwin rabis sistem ya blong Setan mo oganaesesen blong Jehova.

10. (1) ?Wanem sam samting we bambae oli hapen i no longtaem long fiuja? (2) ?Olsem wanem yumi save rerem tingting mo hat blong yumi? (Yu luk futnot.)

10 Traem tingbaot ol bigfala samting we Baebol i bin talemaot se bambae oli hapen long wol ya. Fastaem, ol nesen bambae oli talemaot se i gat “!pis mo seftaem!” (1 Tes. 5:​2, 3) “Wantaem nomo,” bigfala trabol bambae i stat taem ol nesen oli atakem ol giaman skul. (Rev. 17:16) Afta long taem ya, wan bigfala saen bambae i soemaot “Pikinini blong man i kam long klaod long heven wetem paoa mo bigfala glori.” (Mat. 24:30) Jisas bambae i jajem ol man mo bambae i seraotem ol sipsip long ol nani. (Mat. 25:​31-33, 46) Mo long taem ya, Setan bambae i gohed blong agensem Jehova. From we hem i no laekem nating ol man blong God, bambae hem i pulum wan grup blong ol nesen we Baebol i singaot olsem se Gog Blong Kantri Ya Magog, blong oli kam atakem ol man blong Jehova. (Esik. 38:​2, 10, 11) Mo long stret taem we Jehova i jusumaot, bambae hem i hivimap ol laswan tabu man we oli stap yet long wol ya, blong oli go long heven mo joen wetem Kraes wetem bigfala ami blong hem, blong oli faet long dei blong Amagedon we i laswan bigfala trabol. c (Mat. 24:31; Rev. 16:​14, 16) Biaen, Wan Taosen Yia Rul Blong Kraes long wol ya bambae i stat.—Rev. 20:6.

Bambae yu kam klosap moa long Jehova taem yu spenem plante bilian yia blong kasemsave moa long hem. (Haf 11)

11. ?Yu yu pijarem wanem, taem yu tingbaot laef olwe? (Mo tu, yu luk pija.)

11 Naoia traem tingbaot fiuja blong yu afta long 1,000 yia. Baebol i talem se Jehova i “putum laef we i no save finis long hat blong [yumi].” (Pri. 3:11) Traem tingbaot se frensip blong yu wetem Jehova long taem ya bambae i olsem wanem. Buk ya Draw Close to Jehovah, pej 319, i talem wan nambawan samting, i se: “Taem yumi laef wan handred yia, wan taosen yia, wan milian yia, o wan bilian yia, bambae yumi lanem plante moa samting long saed blong Jehova God i bitim naoia. Be bambae yumi harem olsem se i gat plante we plante moa gudfala samting yet we yumi save lanem long saed blong Hem. . . . Laef long paradaes bambae i naes tumas mo i intresting, mo samting we i gud moa, hemia se oltaem bambae yumi kam klosap moa long Jehova.” Be go kasem taem ya, taem yumi stap gohed blong stadi long Baebol, ?wanem sam moa samting we yumi save kasemsave long olgeta?

LUKLUK I GO LONG HEVEN

12. ?Olsem wanem yumi save lukluk i go long heven? Talem wan eksampol.

12 Baebol i givim smol save nomo blong halpem yumi blong kasemsave se i olsem wanem blong stap long fored blong Jehova we hem i “stap antap we antap.” (Aes. 33:5) Baebol i tokbaot ol nambawan samting long saed blong Jehova mo oganaesesen blong hem we i stap long heven. (Aes. 6:​1-4; Dan. 7:​9, 10; Rev. 4:​1-6) Eksampol, long Baebol yumi save ridim ol nambawan samting we Esikel i luk taem “heven i open nao [hem i] stat blong luk ol vison we oli kamaot long God.”—Esik. 1:1.

13. Folem Hibru 4:​14-16, ?yu yu harem olsem wanem taem yu tingbaot samting we Jisas i stap mekem blong yu?

13 Traem tingbaot wok we Jisas i stap mekem long heven olsem King blong yumi mo Hae Pris we i gat sore long yumi. Tru long Kraes, yumi save kam klosap “long tron blong God ya we i kaen tumas,” blong prea mo askem hem blong i sore long yumi mo i halpem yumi “long stret taem.” (Ridim Hibru 4:​14-16.) I gud evri dei yumi tingbaot ol samting we Jehova mo Jisas i mekem finis blong yumi mo we oli stap mekem blong yumi naoia. Lav we tufala i soemaot long yumi, i mas pulum yumi blong wok strong long wok blong Jehova mo wosipim hem.—2 Kor. 5:​14, 15.

!Tingbaot glad we bambae yu kasem long niufala wol, taem yu halpem ol narafala blong oli kam ol Witnes blong Jehova mo oli kam ol disaepol blong Jisas! (Haf 14)

14. ?Yumi save mekem wanem blong soemaot se yumi glad long samting we Jehova mo Jisas i mekem? (Mo tu, yu luk pija.)

14 Wan rod blong soemaot se yumi glad tumas long ol samting we Jehova mo Jisas i mekem, hemia taem yumi halpem ol narafala blong oli kam ol Witnes blong Jehova mo kam disaepol blong Jisas. (Mat. 28:​19, 20) Hemia nao samting we aposol Pol i mekem from we hem i glad long samting we God mo Kraes i mekem. Hem i save se wil blong Jehova, hemia blong “ol defdefren kaen man oli mas kasem laef, mo i wantem we olgeta man oli kasem stret save long trutok.” (1 Tim. 2:​3, 4) Taswe, hem i wok strong long wok blong prij, blong hem i save halpem plante man, mo maet ‘blong hem i save sevem sam long olgeta.’—1 Kor. 9:​22, 23.

GLAD LONG OL SAMTING WE YU FAENEM LONG TOK BLONG GOD

15. Folem Ol Sam 1:​2, ?wanem i save mekem yumi glad?

15 Man blong raetem sam i talem se wan man we i hapi mo i win long laef i olsem wan man we i “glad long loa blong Jehova” mo i “tingting dip long loa blong God, long dei mo long naet.” (Sam 1:​1-3; fut.) Joseph Rotherham we i wan Baebol transleta, i tokbaot vas ya long buk blong hem Studies in the Psalms, i se: “Wan man we i wantem tumas blong letem loa blong God i lidim hem, bambae i lukaotem loa ya, i stadi long hem, mo i spenem taem blong tingting dip long hem.” Hem i talem tu se: “Sipos wan man i no ridim Baebol long wan dei, hem i westem dei ya nomo.” Yu save harem gud blong stadi Baebol, taem yu soem se yu intres blong faenemaot ol smosmol impoten save, mo luk olsem wanem oli joen gud. !I naes tumas blong kasemsave gud long Tok blong God!

16. ?Bambae yumi tokbaot wanem long nekis stadi?

16 Ol nambawan trutok we Jehova i stap tijim long yumi long Baebol, oli no had tumas blong yumi kasemsave. Long nekis stadi bambae yumi tokbaot wan dip trutok, hemia bigfala tempol blong Jehova long saed blong spirit, we Pol i tokbaot long leta we hem i raetem i go long ol Kristin long Hibru. Taem yu stadi long hem, i gud save ya i mekem yu glad bigwan.

SINGSING 94 Tangkiu From Tok Blong Yu

a Taem yumi stadi Baebol, hemia i save mekem yumi harem gud long ful laef blong yumi, i mekem yumi kasem ol gudfala samting, mo i mekem yumi kam klosap moa long Papa blong yumi long heven. Long stadi ya, bambae yumi luk samting we yumi save mekem blong faenemaot se trutok i “bigwan olsem wanem, i longfala olsem wanem, i hae olsem wanem, mo i dip olsem wanem.”

b Yu luk haf ya “Wan Profet Tok We i Impoten Long Yu” long Wajtaoa blong Julae 2022.

c Blong save moa olsem wanem blong rere from ol bigfala samting we bambae oli hapen i no longtaem long fiuja, yu luk buk ya !Kingdom Blong God i Rul! pej 230.