Go long ol haf insaed long hem

Go long lis blong ol haf

 STADI 10

?Wanem i Blokem Mi Blong No Tekem Baptaes?

?Wanem i Blokem Mi Blong No Tekem Baptaes?

“Hem wetem Filip . . . i godaon long wota ya, nao hem i baptaesem haeman ya.”—OL WOK 8:38.

SINGSING 52 Man We i Givim Laef Blong Hem Long God

BIGFALA TINGTING *

1. ?Adam mo Iv i lusum wanem, mo wanem i kamaot from?

?YU TING se hu nao i gat raet blong putumap rul long saed blong ol samting we i gud mo ol samting we i nogud? Taem Adam mo Iv i kakae frut blong tri we Jehova i putum tabu long hem, tufala i soemaot klia se tufala i no trastem Jehova mo ol rul blong hem. Tufala nomo i jusum blong putumap ol rul blong tufala long saed blong samting we i gud mo samting we i nogud. (Jen. 3:22) Be, traem luk samting we oli lusum. Tufala i no moa fren wetem Jehova, tufala i lusum janis ya blong laef olwe, mo tufala i pasem sin mo ded long ol pikinini blong tufala. (Rom 5:12) Samting we Adam mo Iv i jusum, i mekem trabol nomo.

Taem man Itiopia i kasem save long Jisas, hem i wantem tumas blong tekem baptaes (Haf 2-3)

2-3. (1) ?Man Itiopia i mekem wanem taem Filip i prij long hem? (2) ?Wanem ol blesing we yumi save kasem taem yumi tekem baptaes? ?Wanem ol kwestin we bambae yumi tokbaot?

2 Fasin blong Adam mo Iv i defren long man Itiopia we Filip i prij long hem. Haeman ya i glad tumas from samting we Jehova mo Jisas i mekem blong hem, nao wantaem nomo hem i tekem baptaes. (Wok 8:34-38) Taem yumi givim laef blong yumi long God, mo yumi tekem baptaes olsem we haeman ya i mekem, yumi soemaot klia se yumi glad from samting we Jehova mo Jisas i mekem blong yumi. Mo tu, yumi soemaot se yumi trastem Jehova mo yumi luksave se hem nomo i gat raet blong stanemap ol rul long saed blong samting we i gud mo samting we i nogud.

3 !Tingbaot ol blesing we yumi kasem taem yumi mekem wok blong Jehova! Wan long ol blesing ya hemia se bambae yumi  kasembak evri samting we Adam mo Iv oli bin lusum, olsem janis ya blong laef olwe. From bilif blong yumi long Jisas Kraes, Jehova i fogivim ol mastik blong yumi, mo i givim wan tingting we i klin long yumi. (Mat. 20:28; Wok 10:43) Mo tu, yumi joen long famle blong Jehova we i gat janis kasem laef we i no save finis long fiuja. (Jon 10:14-16; Rom 8:20, 21) Nating se yumi gat ol nambawan blesing ya, be yet, samfala oli fraet blong folem eksampol blong man Itiopia. ?Wanem i blokem olgeta blong oli no tekem baptaes? ?Olsem wanem oli save winim ol samting we i blokem olgeta?

OL SAMTING WE OLI BLOKEM SAMFALA BLONG NO TEKEM BAPTAES

Ol traem we samfala oli fesem bifo we oli tekem baptaes (Haf 4-8) *

4-5. ?Wanem sam long ol hadtaem we Avery mo Hana i fesem?

4 Yu ting se yu no naf. Papa mo mama blong Avery oli Witnes Blong Jehova. Papa blong hem i wan elda mo i lukaotgud long famle blong hem. Be, Avery i no putum mak blong tekem baptaes. ?From wanem? Hem i talem se: “Mi no ting se bambae mi save kasem mak blong papa blong mi.” Mo tu hem i ting se, sipos wan dei oli givim sam wok long hem, bambae hem i no naf blong mekem. Hem i se: “Mi fraet se bambae oli askem mi blong mekem prea long fored blong fulap man, blong givim ol tok, o blong lidim wan grup blong prij.”

5 Hana i gat 18 yia, mo famle blong hem oli Witnes. Be Hana i ting se hem i no naf blong folem ol rul blong Jehova. ?From wanem hem i harem olsem? Hemia from we hem i stap ting nating long hem wan. Samtaem hem i stap givim kil long bodi blong hem wan bakegen, we hemia i jes mekem trabol i kam mowas. Hana i talem se: “Mi neva talemaot samting we mi stap mekem long wan man o long papa mo mama blong mi. Mo mi stap tingting se, bambae Jehova i neva wantem se mi kam man blong hem from samting we mi stap mekem long mi wan.”

Ol fren oli pulum yu (Haf 6) *

6. ?Wanem i blokem Vanesa blong i no tekem baptaes?

6 Ol fren oli pulum yu. Vanesa we i gat 22 yia, i talem se: “I gat wan gel we mitufala frengud longtaem finis.” Nating se i olsem, gel ya i no halpem Vanesa blong i kasem mak blong tekem baptaes. Samting ya i mekem Vanesa i harem nogud, mo hem i talem se: “Mi harem se i had blong mi fren wetem ol narafala, mo mi fraet se sipos mi no moa frengud wetem gel ya, bambae mi neva gat wan gudfala fren olsem bakegen.”

Yu fraet se bambae yu mekem mastik (Haf 7) *

7. ?Wanem i mekem se Makayla i fraet, mo from wanem?

7 Yu fraet se bambae yu mekem mastik. Makayla i gat faef yia taem kongregesen i putumaot bigfala brata blong hem. Mo taem hem i gruap, hem i luk we samting ya i mekem papa mo mama blong hem oli harem nogud  tumas. Hem i talem se: “Mi mi fraet se sipos mi tekem baptaes, nao mi mekem wan mastik mo kongregesen i putumaot mi, bambae mi mekem papa mo mama blong i harem nogud moa.”

Fraet se narafala bambae i agensem yu (Haf 8) *

8. ?Miles i fraet long wanem samting?

8 Fraet se narafala bambae i agensem yu. Papa mo step mama blong Miles oli Witnes, be mama blong hem i no wan Witnes. Miles i talem se: “Mi laef wetem mama blong mi blong 18 yia, mo mi fraet blong talem long hem se mi wantem tekem baptaes. Mi bin luk we hem i kros tumas taem papa i kam wan Witnes. Mo mi fraet se bambae hem i mekem trabol long mi.”

?OLSEM WANEM YU SAVE WINIM OL TRAEM YA?

9. ?Wanem bambae i hapen taem yu lanem se Jehova i gat lav mo longfala tingting?

9 Adam mo Iv i no moa lavem Jehova, taswe tufala i no moa mekem wok blong hem. Be, Jehova i letem tufala i gohed blong laef mo blong gat pikinini. Naoia, tufala nomo i mas jusum olsem wanem blong lukaotem ol pikinini ya. Desisen blong Adam mo Iv blong no dipen long Jehova, i soemaot klia se tufala i no waes nating. Fasbon boe blong tufala i kilim gudfala brata blong hem, mo sloslo raf fasin mo fasin ya we man i tingbaot hem wan, i bos long ol man. (Jen. 4:8; 6:11-13) Nating se i olsem, Jehova i gat rod blong sevem ol pikinini blong Adam mo Iv we oli wantem mekem wok blong hem. (Jon 6:38-40, 57, 58) Taem yu lanem moa long saed blong lav mo longfala tingting blong Jehova, bambae yu lavem hem moa. Nao bambae yu givim laef blong yu i go long hem mo yu no folem rod we Adam mo Iv i jusum.

?Olsem wanem blong winim ol samting we oli traem yu?

(Haf 9-10) *

10. Taem yu tingting dip long Ol Sam 19:7, ?olsem wanem hemia i givhan long yu blong mekem wok blong Jehova?

10 Gohed blong lanem moa long saed blong Jehova. Moa we yu lanem ol samting long saed blong Jehova, moa we bambae yu gat strong tingting blong mekem wok blong hem. Avery we yumi bin tokbaot hem, i talem se: “Tingting blong mi i kam moa strong taem mi ridim mo mi tingting dip long promes ya we i stap long Ol Sam 19:7.” (Ridim.) Taem Avery i luk olsem wanem Jehova i mekem  promes ya i kamtru, lav blong hem long God i kam moa strong. Lav i no givhan nomo blong gat strong tingting, be i halpem yumi blong mekem samting we Jehova i wantem. Hana we yumi tokbaot hem finis, i talem se: “Tru long Baebol riding mo prapa stadi blong mi, mi luksave se fasin ya i mekem Jehova tu i harem nogud.” (1 Pita 5:7) Naoia Hana i stap ‘mekem samting we tok blong God i talem.’ (Jem. 1:22) ?Wanem frut i kamaot? Hem i talem se: “Taem mi obei long Jehova, hemia i givhan long mi mo i mekem se mi lavem hem moa. Naoia mi sua se oltaem Jehova bambae i lidim mi taem mi nidim help.” Hana i winim fasin ya blong givim kil long hem wan. Hem i givim laef blong hem long Jehova mo i tekem baptaes.

(Haf 11) *

11. ?Vanesa i mekem wanem blong faenem ol gudfala fren mo yumi lanem wanem?

11 Jusum gud ol fren blong yu. Vanesa we yumi bin tokbaot hem, i luksave se fren blong hem i stap blokem hem blong mekem wok blong Jehova. Taswe hem i no moa fren wetem gel ya. Be, hem i traehad blong faenem sam niufala fren insaed long kongregesen. Eksampol blong Noa mo famle blong hem, i halpem hem. Hem i talem se: “Noa mo famle blong hem oli fren gud, nating se oli stap long medel blong ol man we oli no lavem Jehova.” Afta we Vanesa i tekem baptaes, hem i mekem wok blong paenia. Hem i se: “Samting ya i halpem mi blong faenem ol gudfala fren long kongregesen blong mi, mo long ol narafala kongregesen.” Yu tu yu save faenem ol gudfala fren taem yu traehad blong mekem moa long wok blong Jehova.—Mat. 24:14.

(Haf 12-15) *

12. ?Wanem kaen fraet we Adam mo Iv i no gat, mo wanem i kamaot from?

12 Fraet blong mekem Jehova i harem nogud. I stret nomo we samtaem yumi fraet. Eksampol, yumi mas fraet blong no mekem samting we Jehova i no laekem. (Sam. 111:10, NW) Sipos Adam mo Iv i bin fraet olsem, bambae tufala i no save rebel agensem Jehova. Be tufala i rebel, nao ae blong tufala i open mo tufala i luksave se tufala i mekem sin. Tufala i pasem sin mo ded long ol pikinini blong tufala. Mo naoia we tufala i kasemsave se tufala i no bin obei long loa blong God, tufala i sem from we tufala i neked, nao tufala i  somap lif blong figtri mo tufala i parpar long hem.—Jen. 3:7, 21.

13-14. (1) Folem 1 Pita 3:21, ?from wanem yumi no mas fraet bitim mak blong ded? (2) ?Yumi gat wanem risen blong lavem Jehova?

13 I tru we yumi fraet blong mekem Jehova i harem nogud, be yumi no mas fraet bitim mak blong ded. Jehova i mekem rod finis blong yumi save kasem laef we i no save finis. Sipos yumi mekem wan sin mo yumi tanem tingting blong yumi fulwan, Jehova bambae i fogivim ol mastik blong yumi. Bambae hem i fogivim yumi from bilif we yumi gat long ransom sakrefaes blong Jisas. Wan long ol impoten rod blong yumi soemaot bilif, hemia taem yumi givim laef blong yumi i go long Jehova mo tekem baptaes.—Ridim 1 Pita 3:21.

14 Yumi gat plante risen blong lavem Jehova. Be stamba risen, hemia se hem i talemaot trutok long saed blong hem mo stamba tingting blong hem. (Jon 8:31, 32) Hem i givim Kristin kongregesen blong lidim mo sapotem yumi. Taem yumi kasem trabol hem i halpem yumi, mo hem i givim hop long yumi blong laef olwe long fiuja. (Sam. 68:19; Rev. 21:3, 4) Taem yumi tingting dip long ol samting we Jehova i bin mekem blong soemaot se hem i lavem yumi, hemia i mekem se yumi lavem hem moa. Mo taem yumi lavem Jehova, bambae yumi fraet blong mekem hem i harem nogud from we yumi lavem hem tumas.

15. ?Olsem wanem Makayla i winim fraet blong hem?

15 Makayla we yumi bin tokbaot hem, i winim fraet we hem i gat, taem hem i kasem save se Jehova i rere blong fogif. Hem i talem se: “Mi jes luksave se yumi evriwan i sin man mo yumi mekem plante mastik. Be, mi kasem save tu se Jehova i lavem yumi mo tru long ransom bambae hem i fogivim yumi.” Lav we Makayla i gat long Jehova i pusum hem blong givim laef blong hem long God mo tekem baptaes.

(Haf 16) *

16. ?Wanem i halpem Miles blong winim fraet ya se narafala bambae i agensem hem?

16 Miles, we i fraet se bambae mama blong hem i agensem hem sipos hem i tekem baptaes, i go storian wetem eria elda. Hem i talem se: “Eria elda ya tu i gruap long wan famle we papa nomo i Witnes. Hem i halpem mi blong tingbaot samting we mi save talem, blong mama i kasem save se hemia i prapa desisen blong mi, mo se i no papa we i fosem mi.” Mama blong Miles i no glad long desisen ya. Ale, hem i mas aot long haos blong mama blong hem, be hem i holemtaet yet desisen blong hem. Hem i talem se: “Taem mi tingbaot ol gudfala samting we Jehova i bin mekem blong mi, samting ya i tajem hat blong mi. Mo taem mi tingting dip long ransom sakrefaes blong Jisas, mi luksave se Jehova i rili lavem mi. Samting ya i halpem mi blong givim laef blong mi long hem mo tekem baptaes.”

HOLEMSTRONG LONG DESISEN BLONG YU

Yumi save soem se yumi glad long ol samting we God i mekem blong yumi (Haf 17)

17. ?Yumi evriwan i gat janis blong mekem wanem?

17 Taem Iv i kakae frut blong tri long garen  blong Iden, hem i soem se hem i no wantem obei long God. Taem Adam i joenem Iv, hem i soem se hem i no tinghae long ol gudfala samting we Jehova i mekem blong hem. Yumi evriwan i gat janis blong soemaot se yumi no olsem Adam mo Iv, mo se yumi tinghae from evri samting we Jehova i mekem blong yumi. Taem yumi tekem baptaes, yumi soemaot se Jehova nomo i gat raet blong putumap ol rul we oli stret. Yumi pruvum se yumi lavem mo trastem Papa blong yumi.

18. ?Olsem wanem yu save gohed blong mekem wok blong Jehova?

18 Afta we yumi tekem baptaes, yumi mas jusum sipos yumi wantem gohed blong folem ol rul blong Jehova evri dei o nogat. Plante milian man blong God oli stap laef folem ol rul ya. Yu tu yu save mekem olsem taem yu gohed blong dipen long Tok blong God Baebol, joen oltaem wetem ol brata mo sista, mo tokbaot ol samting we yu lanem long saed blong Jehova long ol narafala. (Hib. 10:24, 25) Taem yu mekem ol desisen, yu mas folem ol advaes we Jehova i givim tru long Tok blong hem mo ogenaesesen blong hem. (Aes. 30:21) Olsem nao, olgeta samting we yu mekem bambae oli save gohed gud.—Prov. 16:3, 20.

19. ?Yu mas tingbaot wanem oltaem, mo from wanem?

19 Taem yu gohed blong luksave olsem wanem ol rul blong Jehova oli stap givhan long yu, bambae yu lavem hem moa, mo ol rul blong hem. Nao bambae i no gat wan samting nating we Setan i save yusum, blong stopem yu blong no mekem wok blong Jehova. !Long fiuja, taem yu tingtingbak long desisen we yu bin mekem blong tekem baptaes, bambae yu glad tumas se yu mekem beswan desisen!

SINGSING 28 Man We i Fren Blong Jehova

^ par. 5 Wan long ol impoten desisen we bambae yu mekem long laef, hemia se bambae yu tekem baptaes o nogat. ?From wanem desisen ya i impoten tumas? Stadi ya bambae i ansarem kwestin ya. Mo tu, bambae i givhan long olgeta we oli wantem tekem baptaes blong winim ol samting we i stap blokem olgeta.

^ par. 55 PIJA: Strong tingting: Wan yangfala boe i fraet blong givim ansa.

^ par. 57 PIJA: Ol fren: Wan yangfala Witnes i sem blong luk ol narafala Witnes, from we hem i stap joen wetem wan rabis fren.

^ par. 59 PIJA: Mastik: Wan yangfala gel i wari se hem tu bambae i mekem mastik olsem brata blong hem.

^ par. 61 PIJA: Fasin agens: Wan boe i fraet blong prea long fored blong mama blong hem we i no wan Witnes.

^ par. 64 PIJA: Strong tingting: Wan yangfala boe i traehad blong kamgud moa long prapa stadi blong hem.

^ par. 66 PIJA: Ol fren: Wan yangfala Witnes i praod blong stap olsem wan Witnes.

^ par. 68 PIJA: Mastik: Wan yangfala gel i jusum blong folem trutok mo i tekem baptaes.

^ par. 70 PIJA: Fasin agens: Wan boe i gat strong tingting blong eksplenem bilif blong hem long mama blong hem.