WAJTAOA—BLONG STADI Maj 2018

Long magasin ya, i gat ol stadi blong 30 Eprel kasem 3 Jun, 2018.

Ol Tru Kristin Oli Mas Baptaes

Baebol i talem wanem long saed blong baptaes? ?Wan man i mas mekem wanem bifo we hem i save baptaes? Taem yumi stap tijim pikinini o Baebol stadi, ?from wanem yumi mas tingbaot se wan dei bambae hem i baptaes?

Papa Mo Mama, Givhan Long Pikinini Blong i Save Baptaes

?Ol Kristin papa mo mama oli meksua long wanem samting bifo we pikinini blong olgeta i baptaes?

!Folem Gudfala Fasin Blong Tekem Narafala i Kam Long Haos!

?From wanem Baebol i pulum ol Kristin blong oli welkamem olgeta? ?Wanem ol janis we yumi gat blong welkamem narafala? ?Olsem wanem blong blokem ol tingting we i save mekem se yumi no welkamem narafala?

Taem God i Stretem Yumi Hem i Soemaot Lav

?Yumi save lanem wanem long stori blong ol man bifo we God i stretem olgeta? Taem yumi stretem narafala, ?olsem wanem yumi save folem eksampol blong Jehova?

‘Lesin Long Advaes We i Stretem Yu Mo Kam Waes’

?Olsem wanem Jehova i tijim yu, blong yu stretem yu wan? ?Mo olsem wanem ol advaes we yu kasem long kongregesen i save givhan long yu?